Fråga rörande kränkande fotografering

FRÅGA
Får grannen gå in på min tomt och ta fotografier på byggnader mm utan att fråga?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Om jag har tolkat din fråga rätt så vill du veta huruvida situationen som du beskriver är brottsligt eller ej. För att göra den bedömningen hamnar vi då i en relativt ny lagbestämmelse i SFS 1962 / 700 Brottsbalken rörande kränkande fotografering och denna lagregel finner du här: 4 kap. 6a § Brottsbalk (1962:700).

Enligt förarbetena till denna lag ska den ta sikte på att "skydda en person från sådan fotografering som består av ett intrång i en fredande sfär som enskilda bör ha rätt till i förhållande till andra enskilda".

Det första som behöver klargöras är om grannen OLOVLIGEN har gått in på din tomt och tagit fotografier. Om det sker med lov kan det inte anses vara brottsligt i lagens mening. Om fotograferingen sker olovligen måste nästa steg som tas i beaktning vara ifall fotograferingen har gjorts i HEMLIGHET. Att det sker i hemlighet betyder att utrustningen ska ha varit dold för den fotograferade eller att denne ska ha varit omedveten om att den för tillfället är igång.

Om dessa rekvisit är uppfyllda kan det vara fråga om kränkande fotografering om det anses vara motiverat från en allmän synpunkt.

Något som även kan aktualiseras i den här situationen är ifall det är fråga om hemfridsbrott enligt 1962:700 Brottsbalkens bestämmelser :4 kap. 6 § Brottsbalk (1962:700). Då ska det vara så att grannen olovligen inträngt sig på er tomt och vägrar att lämna området. Enligt praxis kan även tomt innefattas i vissa undantagsfall men även då ska det anses vara tillräckligt motiverat.

Jag hoppas att det gav dig mer klarhet!

Hälsning,

Odysseas Georgakakis Paulsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll