Fråga om utvisning vid brottslighet

2021-09-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
misshandel 3 kap 5 § brottsbalken.Jag fick fem månaders fängelsestraff, betyder det att det är ett allvarligt brott.?och förtjänar att bli utvisad från Sverige
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förutsättningar för utvisning på grund av brott när den tilltalade har vistats i Sverige en längre tid

Nu framgår det visserligen inte av din fråga hur länge du har vistats i Sverige. Men enligt Högsta domstolen gäller att om en utlänning vistats i Sverige med permanent uppehållstillstånd sedan minst fyra år tillbaka när åtal väckts, eller då han eller hon varit bosatt i Sverige i minst fem år, kan utvisning för brott ske endast om det finns synnerliga skäl. För att utvisning på grund av brottslighet ska vara aktuellt krävs att brottet är grovt, som t.ex. mord, brott som innefattar integritetskränkningar eller organiserad brottslighet.

Även utlänningens personliga omständigheter har betydelse. Har personen stark anknytning till Sverige krävs typiskt sett allvarligare brottslighet för ett beslut om utvisning. Det kan exempelvis röra sig om att utlänningen har familj och släkt här. Är anknytningen till Sverige svag gäller kan utvisning ske även vid mindre allvarlig brottslighet. Med svag anknytning avses t.ex. att utlänningen lever utanför det "vanliga" svenska samhället eller annars har visat en bristande vilja att etablera sig. Återkommande brottslighet kan också tala för utvisning.

I ett mål (B 5931-18) där personen hade dömts för våldtäkt till fängelse i ett år och nio månader hade hovrätten beslutat att utvisa mannen. Han hade då vistats i Sverige med uppehållstillstånd i åtta och ett halvt år när åtalet väcktes Han hade ingen familj i Sverige men hade under större delen av sin vistelse i Sverige haft sysselsättning i form av studier, praktik eller anställning. Mot bakgrund av dessa omständigheter ansåg Högsta domstolen att mannens anknytning till Sverige inte framstod som särskilt svag och att det vid en helhetsbedömning inte förelåg synnerliga skäl för att att göra avsteg från den utgångspunkt som gäller i fråga om utlänningar som vistats i Sverige en längre tid. Högsta domstolen upphävde därför hovrättens beslut om utvisning och dömde mannen till fängelse i två år och två månader.

Mot bakgrund av det fallet bör du enligt mig inte riskera utvisning. En fängelsedom på fem månader når inte upp till kravet på "synnerliga skäl".

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin Forslöv
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2675)
2021-10-16 Får man använda polisgrepp för att få med sitt barn?
2021-10-10 Är det olagligt att röja en privatpersons skyddade adress?
2021-09-30 Straffskyldighet om man inte ingriper vid nöd
2021-09-30 När syns en lagöverträdelse i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (96369)