Fråga om uppsägningstid

FRÅGA
Hej,Jag har arbetat på företaget i 2 omgångar, 4 år vid första tillfället och 5 år andra tillfället. Jag är 58 år har blivit uppsagd med 5 månaders uppsägningstid.Är det enligt gällande lag?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår från att du har en tillsvidareanställning och har haft det under den andra omgången du arbetat på företaget, dvs. femårsperioden. Om Om du har någon form av tidsbegränsad anställning (t.ex. allmän visstidsanställning) rekommenderar jag att du skickar in en ny fråga.

Ska Lag om anställningsskydd (LAS) tillämpas?

Lag om anställningsskydd gäller för arbetstagare i enskild eller allmän tjänst, se 1 § Lag om anställningsskydd (här). Lag om anställningsskydd är semidispositiv, vilket innebär att man får avvika från lagen genom andra lagar eller genom kollektivavtal. Lag eller avtal får dock inte ge sämre rättigheter än vad som följer av Lag om anställningsskydd, se 2 § Lag om anställningsskydd (här). Det framgår inte om du har kollektivavtal, och i så fall vilket kollektivavtal. Därför kommer jag att besvara frågan utifrån vad som gäller enligt Lag om anställningsskydd.

Tillsvidareanställning

Tillsvidareanställning, som man i vardagligt tal brukar kalla fast anställning, regleras i Lag om anställningsskydd 4 § (här). Tillsvidareanställning är en norm, med andra ord presumeras det att en anställning gäller tills vidare om inget annat anges. Olika former av tidsbegränsade anställningar följer av Lag om anställningsskydd 5 § (här).

Hur lång uppsägningstid får en arbetstagare?

Om ett anställningsavtal gäller tills vidare kan det sägas upp av antingen arbetstagaren eller arbetsgivaren, se Lag om anställningsskydd 4 § 2 st (här). Anställningsavtalet upphör då att gälla efter en viss uppsägningstid. För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad, se Lag om anställningsskydd 11 § 1 st (här). Arbetstagare har ofta rätt till längre uppsägningstid (alltså om arbetsgivaren vill säga upp arbetstagaren), och hur lång uppsägningstid arbetstagaren har rätt till beror på hur länge arbetstagaren har varit anställd, i lagen hänvisas till "den sammanlagda arbetstiden" se Lag om anställningsskydd 11 § 2 st (här).

Vid beräkning av den sammanlagda arbetstiden tillämpas 3 § Lag om anställningsskydd (här), och då gäller följande:

En arbetstagare som byter anställning genom att övergå från en arbetsgivare till en annan får i den senare anställningen tillgodoräkna sig också tiden i den förra, om arbetsgivarna vid tidpunkten för övergången tillhör samma koncern.En arbetstagare som byter anställning i samband med att ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan genom en sådan övergång som omfattas av 6 b § får tillgodoräkna sig tiden hos den förra arbetsgivaren när anställningstid ska beräknas hos den senare.4 Detta gäller även vid byte av anställning i samband med konkurs.5Om det sker flera sådana byten av anställning som avses i 1–2, får arbetstagaren räkna samman anställningstiderna hos alla arbetsgivarna.

Hur lång uppsägningstid ska du ha enligt Lag om anställningsskydd?

Det framgår inte hur lång tid det var mellan dina två perioder som anställd på företaget, men om någon av situationerna i 3 § Lag om anställningsskydd är uppfyllda ska tidsperioderna räknas ihop. I sådant fall har du varit anställd i sammanlagt nio år. Om en arbetstagares sammanlagda arbetstid är minst åtta år, men mindre än tio år, har hen rätt till fem månaders uppsägningstid, se 11 § 2 st Lag om anställningsskydd (här). I så fall har du rätt till fem månaders uppsägningstid. Om enbart den andra perioden du var anställd, dvs. fem år ska räknas som din sammanlagda arbetstid, har du rätt till tre månaders uppsägningstid, se 11 § 2 st Lag om anställningsskydd (här).

Saklig grund för uppsägning

En arbetstagare kan bli uppsagd av personliga skäl eller icke personliga skäl. Personliga skäl är skäl som hänför sig till arbetstagaren personligen. Icke personliga skäl är ofta arbetsbrist.

En uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad, se Lag om anställningsskydd 7 § (här). Om det är arbetsbrist brukar arbetsbrist ses som en saklig grund för uppsägning. Men en uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig, se Lag om anställningsskydd 7 § 2 st (här). Innan uppsägning kan bli aktuellt ska alltså arbetsgivaren försöka omplacera arbetstagarna. Vid omplacering är det inte säkert att man får samma tjänst som tidigare. Arbetsgivaren kan även omplacera arbetstagare på annan ort, och relativt långa pendlingsavstånd godtas.

Vad som gäller i ditt fall och vad du kan göra nu

Enligt Lag om anställningsskydd verkar det vara korrekt att ge dig fem månaders uppsägningstid. Men kollektivavtal eller annan lag kan ge starkare skydd än Lag om anställningsskydd, så om din arbetsplats har kollektivavtal bör du kolla vad kollektivavtalet föreskriver om uppsägningstid. Det framgår dock inte av din fråga varför du har blivit uppsagd. Om arbetsgivaren säger upp en anställd ska det finnas saklig grund för uppsägning (se ovan), och det framgår inte av din fråga om arbetsgivaren har haft saklig grund för att säga upp dig.

Därför skulle jag rekommendera att du tar kontakt med facket, om du är medlem. Du kan även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1600)
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?
2020-09-12 Har jag rätt till lön under hela uppsägningstiden?
2020-09-11 Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig?
2020-09-09 Förlorar jag företrädesrätten om jag tackar nej till ett erbjudande om återanställning?

Alla besvarade frågor (84262)