Fråga om styrelsearvode i ideell förening

2020-01-25 i Föreningar
FRÅGA
Vi är en ideell förening med fastslagen styrelse.Ordföranden säger att denne vill ta ut 50 000 kronor per år för arbete som ordförande och kassör.Övriga i styrelsen får ingen ersättning.Kan detta vara rimligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

Allmänt

Regelverket avseende ideella föreningar är knapphändigt och många gånger är de juridiska spörsmålen helt oreglerade på det här området. Ledning måste istället hämtas ur den ifrågavarande föreningens stadgar samt från närliggande lagstiftning. Närmast till hands i det här fallet blir lagen om ekonomiska föreningar, i folkmun ofta kallad föreningslagen (EFL).

Notera dock att den nyss nämnda lagstiftningen inte är direkt tillämplig på din fråga. Däremot torde vissa analogier vara möjliga att göra i fråga om föreningsrättsliga problem av den här karaktären.

Ett förtydligande; När jag nedan använder begreppet förening åsyftas ideell förening om ingenting annat anges.

Din fråga

Beträffande det aktuella arvodet och storleken på detta finns det inget givet svar. Jag har svårt att närmare avgöra huruvida ersättningen skulle kunna betraktas som orimlig. Det beror givetvis på uppdragets omfattning, storleken på föreningen samt förevarande praxis jämte de av föreningen antagna stadgarna där eventuell särskild röstmajoritet för styrelsebeslut kan finnas stipulerad.

Generellt kan sägas att det inte finns något uttryckligt hinder mot att styrelsen fattar beslut om egen arvodering. Styrelsen svarar emellertid inför föreningsstämman, vilken är det högst beslutande organet i föreningen. Stämman äger således rätt att fatta beslut om lägre eller ingen ersättning alls.

För det fall ingen reglering finns upptagen i de föreliggande stadgarna avseende styrelsebeslut kan eventuell ledning sökas i föreningslagen. I 7 kap. 21 § 1 st EFL finns bestämmelser angående styrelsens beslutsförhet, i vilket framgår att styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter, eller det högre antal som har bestämts i stadgarna, är närvarande. Vidare anges i samma lagrum att ett beslut inte får fattas om inte samtliga ledamöter har beretts tillfälle att delta i ärendets behandling när så är möjligt (7 kap. 21 § 2 st EFL). Slutligen är det den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för som gäller såsom styrelsens beslut, förutsatt att ingen annan bestämmelse finns upptagen i stadgarna (7 kap. 22 § 1 st EFL).

Sammanfattning

Mot bakgrund av det nyss anförda är min bedömning att er ordförande inte godtyckligt kan besluta i frågor rörande utbetalning av arvode till denne själv. Förslagsvis studerar ni ingående vad som står föreskrivet i stadgarna och tar upp ärendet för behandling vid nästkommande styrelsesammanträde. I förlängningen kan det givetvis bli aktuellt att kalla till en extra föreningsstämma alternativ få upp frågan på dagordningen inför nästa ordinarie årsstämma.

Jag hoppas att innerligt att du har fått hyfsat matnyttigt svar. Varmt välkommen att höra av dig på nytt vid eventuella oklarheter, antingen här eller i vår kostnadsfria telefonrådgivning.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (434)
2020-09-30 Omyndig firmatecknare?
2020-09-30 Orättvist behandlad av styrelsen i en samfällighetsförening
2020-09-29 Hur många av föreningens medlemmar krävs för att avsätta styrelsen?
2020-09-28 Personligt betalningsansvar för föreningar?

Alla besvarade frågor (84627)