Fråga om straffskala för olaga hot

FRÅGA
Jag riskerar att bli anmäld för mordhot. Vad är straffet?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Enligt 4 kap. 5 § brottsbalken (1962:700) gäller det att om någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning (t.ex. hot om mord) på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för sin säkerhet och liv, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år. Om brottet är grovt döms personen för grovt olaga hot till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt beaktas särskilt:

om hotet påtagligt har förstärkts med hjälp av vapen, sprängämne eller vapenattrapp eller genom anspelning på ett våldskapital eller annars har varit av allvarligt slag, ellerom gärningen annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar

Bartu Bugdayli
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1098)
2021-01-28 Olaga hot, 4 kap. 5 § BrB
2021-01-28 Att olovligen utge sig för att vara annan kan utgöra olovlig identitetsanvändning om handlandet medför olägenhet för den drabbade
2021-01-26 Hemfridsbrott eller olaga intrång
2021-01-26 Brottsligt att smygfilma under sex?

Alla besvarade frågor (88557)