Fråga om störningar av lokalhyresgäst

2020-04-30 i Hyresrätt
FRÅGA
HejJag bor i en hyresrätt ovanför en matbutik jag och min granne har kontaktat miljöförvaltningen.Miljöförvaltningen ger oss rätt om att ljuden överskrider riktvärdena. Min fråga är under vilka tider får dom ha transporter? Finns det en praxis i stockholm att inga transporter till hyreshus innan 0700?Med vänlig hälsning, Ivan
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom du skriver att du bor i en hyresrätt blir 12 kap. jordabalken (JB) tillämplig.

Det föreligger en skyldighet för hyresgäster att denne använder lägenheten på ett sådant sätt som inte frambringar störningar i sådan grad som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra andra hyresgästers bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas, 12 kap. 25 § JB Om det förekommer sådana störningar ska hyresvärden ge hyresgästen tillsägelse och se till att störningarna omedelbart upphör,12 kap. 25 § andra stycket JB.

Bedömningar av vad som utgör störningar och vad som bör tålas bedöms från fall till fall. Det sker alltså en prövning av omständigheter i det enskilda fallet för att avgöra om de utgör störningar och vad som bör tålas. Av den anledningen är praxis av det slaget du efterfrågar irrelevant eftersom tillämpligheten av praxisen kan ifrågasättas då omständigheter kan skilja sig från ditt fall.

Inte alla störningar är att betrakta som störningar även om de kan ha en negativ inverkan på människors hälsa. Exempelvis förekommer lekande barn i flerfamiljshus. Vissa störningar bör man kunna acceptera, varför bestämmelsen även anger att det ska vara störningar som inte skäligen bör tålas. Störningarna måste vara av återkommande karaktär, d.v.s. det måste vara fråga om störningar som förekommer under en längre period för att bestämmelsen ska kunna aktualisera någon form av åtgärd. Lokalhyresgäster har samma skyldighet som bostadshyresgäster att inte orsaka störningar.

Jag hade rekommenderat dig att ta kontakt med din hyresvärd angående frågan om störningarna eftersom det är hyresvärden som skall åtgärda problemet. I andra hand kan du vända dig till hyresnämnden som kan förelägga hyresvärden att vidta åtgärder för att neutralisera problemet.

Med vänlig hälsning,

André Tito
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1801)
2020-11-27 Hyresvärden inträder i hyreslägenhet - hemfridsbrott?
2020-11-27 Sänkning av hyra vid buller
2020-11-25 Vad utgör en störning i hyresrätt enligt hyreslagen?
2020-11-24 Hyresvärd innehar deposition som ekonomisk ersättning för skada

Alla besvarade frågor (86528)