Fråga om olovlig avlyssning

FRÅGA
Är det lagligt att göra en inspelning av ett möte där ca 10 personer deltager och en av deltagarna väljer att göra en inspelning av hela mötet utan att informera om detta?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom om personen som spelade in mötet kan ha begått något brott samt ge råd om vad du kan göra nu.

Har personen som spelade in mötet begått något brott?

Det brott som kan komma ifråga är olovlig avlyssning. Olovlig avlyssning regleras i 4 kap 9 a § Brottsbalken (här). Olovlig avlyssning innebär att man olovligen med tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten icke äger tillträde och som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde till.

Lagrummet gäller om man avlyssnar eller spelar in ett samtal med hjälp av något tekniskt hjälpmedel, så att exempelvis åka buss och tjuvlyssna på vad andra passagerare säger omfattas inte. Det är okej att avlyssna grannens samtal genom att sätta örat till väggen, genom ett glas eller annat icke-tekniskt hjälpmedel. Om man själv deltar i ett samtal är det alltså inte olagligt att spela in samtalet, vilket framgår om man tolkar lagtexten e contrario (motsatsvis), då det står att det är förbjudet att spela in samtal mellan andra som man själv inte deltar i.

Nu ska jag gå igenom vad som gäller för inspelning av möten och andra sammanträden. I förarbeten till lagrummet (prop. 1975:19) anges att "...som allmän anses sammankomst som anordnas för allmänheten eller till vilken allmänheten äger tillträde eller som, med hänsyn till de villkor under vilka tillträde lämnas, är att jämställa med sådan sammankomst. Som enskild sammankomst är i princip att betrakta sådan sammankomst som är tillgänglig endast för en på ett eller annat sätt bestämd eller sluten krets av personer, t.ex. medlemmarna i en förening eller annan sammanslutning, särskilt inbjudna osv. Karaktären av enskilt möte anses principiellt bibehållen även då en tillställning anordnas gemensamt av två eller flera föreningar eller då, utom en arrangerande förenings medlemmar, även medlemmar i andra föreningar tillåts närvara."

Det är olagligt att spela in en förhandling vid ett sammanträde eller annan sammankomst som inte är offentlig (dvs. den är inte allmän, vilket innebär att allmänheten inte har tillträde) förutsatt att man själv inte deltar i sammanträdet eller har fått tillträde obehörigen. I det här fallet verkar det som att sammanträdet inte var offentligt (jag förutsätter det med tanke på att det enbart var tio personer närvarande) men att personen som spelade in fick vara där (eftersom du skriver att hen var en av de tio deltagarna) och deltog i sammanträdet. I lagkommentaren på Zeteo till 4 kap 9 a § Brottsbalken anges att det är straffritt för den som deltar i sammankomsten att spela in vad som sägs vid denna, också om det sker utan att de andra deltagarna vet om det.

Sammanfattningsvis har personen inte begått något brott, då en person som deltar i ett möte får spela in sammanträdet även utan att övriga deltagare vet om att personen spelar in.

Vad du kan göra nu

Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag till fredag 10:00-16:00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll