FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB30/10/2015

Fråga om olaga hot föreligger

om en person säger "Du ska dö" är inte det olaga hot?

Dock ska ju alla dö någon gång men just att man säger så?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga!


Av din fråga framgår att du anser dig hotad genom att någon yttrat orden ”du ska dö”. Du ger dock inget sammanhang vilket gör det svårt att bedöma om hotet ska tas på allvar eller om det sagts med ett skämtsamt tonfall.

För att avgöra om hotet innefattas av en brottslig gärning måste vi först ta reda på det tillämpliga lagrummet. I detta fall är 4 kapitlet 5 § i Brottsbalken av intresse då paragrafen behandlar ”olaga hot” (https://lagen.nu/1962:700#K4P5S1). Genom bestämmelsen görs gällande att, om en person hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet, så ska denne dömas för olaga hot. Beakta att rekvisitet allvarlig fruktan innebär att du måste ha känt en reell fara för hotets förverkligande.

Frågan är även om den yttrande meningen ens kan anses innefattas av ett "hot med brottslig gärning". Den vaga formuleringen tar inget konkret sikte på att en brottslig gärning ska företas mot dig, precis som du själv medgav, utan beroende på sammanhanget kan det ses som ett vedertaget konstaterande utan illasinnad avsikt.

Därtill krävs för straffansvar att gärningsmannen utför hotet med uppsåt. Enligt svensk rätt åligger bevisbördan på åklagaren och därför måste hen kunna styrka att uppsåt föreligger. Enligt min mening kan detta bli problematiskt med tanke på omständigheterna.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,Odysseas Georgakakis PaulssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?