Fråga om när och hur en inspelning kan vara olovlig

FRÅGA
Hej!Om jag som samtalsledare inleder med att det inte är tillåtet att spela in samtalet- är det olagligt att spela in då?Detta gäller i samtal på en skola där någon kan spela in och sen spela upp eller dela vidare via sms till andra.Med vänlig hälsning,Anna
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din juridiska frågeställning!

För att en handling ska kunna utgöra ett brott krävs att den är kriminaliserad genom lag, vanligtvis Brottsbalken (BrB), jfr BrB 1 kap. 1 §.

Ett brott som omfattar handlingen att spela in samtal återfinns i BrB 4 kap. 9 b § olovlig avlyssning.

För att ett handlande ska vara brottsligt på så vis att det uppfyller brottskriterierna för olovlig avlyssning fordras att någon "...olovligen medelst tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst vartill allmänheten icke äger tillträde och som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde till..."

Genom att läsa paragrafen "bakvänt" går det därför att konstatera att om det rör sig om ett allmän sammankomst eller att personen själv deltar i samtalet så utgör handlandet inte något brott.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det på en skola kan vara så att det går att betrakta det som en plats dit allmänheten äger tillträde, varvid inspelning inte kan anses vara kriminaliserat. Härutöver är det för mig ovisst huruvida åhörarna själva deltar i samtalet.

Å andra sidan är det kanske så att ditt samtalsledande innehåller upphovsrättsliga aspekter för vilka du åtnjuter upphovsrätt varvid dylik inspelning istället kan komma att vara ett brott mot din upphovsrätt, jfr Upphovsrättslagen 1,2 och 53 §§.

Skulle du behöva hjälp att beivra eventuella upphovsrättsliga intrång är du alltid välkommen att höra av dig till oss på Lawline genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger. Eventuella brott beivras dock genom anmälan till polismyndighet.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll