Fråga om möjlighet att begära skadestånd vid eventuell vårdslöshet i samband med utövandet av undersökningsplikt i samband med köp

FRÅGA
Har min husvagn till försäljning.. En ev köpare kom och hackade hål under vagnen med en skuvmejsel.. Detta utan att be om lov och i syfte att se om vagnen enligt honom va röten.. Underredet i husvagnen är av trä och nu med massa hackhål och även bortbrutna bitar.. Kan jag åberopa skadegörelse på annan egendom eftersom dom inte fick min tillåtelse.. Jag var inne i husvagnen och visade person nr 2 vagnen medans person nr 1 hackade hålen.. Jag avbröt visningen med då var skadan redan skedd
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

För att ha rätt att åberopa rätt till skadestånd så fordras enligt Skadeståndslagen (SkL) att annan orsakat skada på din person eller egendom tillhörig dig genom uppsåt eller oaktsamhet, SkL 2:1. Skadeståndets omfattning i händelse av sakskada utgör sakens värde eller reparationskostnad, eller värdeminskning med anledning av skadan. Därutöver annan kostnad till följd av skadan, s.k. allmän förmögenhetsskada, exempelvis att du haft kostnader för att köra husvagnen till verkstad m.m.

För att avgöra om personen i det här fallet varit oaktsam fordras dock en mer intrikat bedömning. Dels måste det kunna framgå om risken för skadan genom handlingen förelegat, därefter hur stor skadan riskerade att bli genom handlandet och om det funnits möjligheter att förebygga skadan samt om den handlande insett risken för att skadan skulle uppkomma. Man kan här tillskriva utgångspunkten i bedömningen vad som i rättslig mening brukar kallas för bonus pater. Med bonus pater förstås hur den genomsnittlige rättslevande människan hade gjort, och vad denne hade förstått och vetat.

I samband med ett köp av lös egendom, vilket en husvagn utgör. Har den presumtive köparen en undersökningsplikt inom vilken han har att förvissa sig om alla tänkbara fel på varan (husvagnen). Såvitt han under undersökningsplikten inte förvissat sig om de fel han då bort upptäcka, kan han senare inte åberopa dessa fel för att kunna begära avhjälpande eller prisavdrag från säljaren, jfr Köplagens 22 §.

Viktat mellan den köprättsliga undersökningsplikten och den skadeståndsrättsliga oaktsamheten kan det såväl både vara så att köpspekulanten varit oaktsam som att denne agerat inom undersökningsplikten. Det hela kommer bero på husvagnens skick vid tillfället för undersökningen. Har köpspekulanten exempelvis med stor kraft och mängd våld förorsakat skadorna bör detta vara att anse som oaktsamt. Har denne istället petat runt försiktigt och skadorna uppkommit pga. bristfälligt skick i husvagnens gods, torde det istället vara inom ramen för undersökningsplikten. Den strikta bedömningen huruvida du kan ha rätt till skadeståndsersättning kommer i det här fallet med den information jag har att tillgå att utmynna i ett: ”det beror på”.

Vill du ha mer ingående hjälp i ärendet och bereda en jurist möjlighet att mer ingående utreda skadornas omfattning och om dessa kan ha anses orsakats av oaktsamhet är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline. Detta gör du enklast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (351)
2021-05-24 Vilka kostnader kan ersättas när hund skadas?
2021-05-07 Ersättning från staten vid felaktigt beslut om beslag - Polismyndigheten
2021-04-30 Skadestånd vid sakskada
2021-04-30 Skadestånd för sakskada

Alla besvarade frågor (93068)