FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTKronofogdemyndigheten01/05/2022

Fråga om låntagares regressrätt mot medlåntagare och ansökan om betalningsföreläggande

Hej! För några år sedan var jag dum nog att hjälpa en kompis med ett lån. Jag står som huvudlåntagare på detta och min vän står som medsökande. Vi gjorde upp att min vän skulle betala de lägsta beloppet till mig varje månad och min vän har skött betalningarna. Fram tills denna månad då jag inte fått några pengar så har fått betalat räkningen själv nu. Funderar mest på om jag har några rättigheter kring detta? Kan man kräva att min vän ska betala när min vän ändå står som medsökande eller är jag tvungen att betala detta själv nu i två år till?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan avsäga dig betalningsansvaret för ett lån som du och din vän står som huvud- respektive medlåntagare på. Har jag tolkat frågan fel så är du välkommen att ställa en fråga på nytt där du med fördel kan klargöra omständigheterna i ditt fall.  

Huvudregeln är solidariskt betalningsansvar 

När två personer har en skuld tillsammans så är dessa som regel så kallade solidariskt betalningsansvariga gentemot långivaren (1 kap. 2 § första stycket SkbrL). Som termen antyder avses med solidariskt betalningsansvar att den till vilken de två personerna har skulden till har rätt att kräva vem som helst av dessa två på hela skulden. Undantag från detta dvs. från solidariskt betalningsansvar föreligger dock om låntagarna kommer överens med varandra om så kallad delad ansvarighet samt att långivaren godkänner denna överenskommelse (1 kap. 2 § första stycket SkbrL). 

I och med att du och din kompis står som låntagare på lånet och det nämnda undantaget inte är tillämpligt så kan du tyvärr inte utan långivarens godkännande avsäga ditt betalningsansvar för lånet. Detta innebär dock inte att du inte kan kräva din vän på de av dig gjorda avbetalningarna; du har nämligen s.k. regressrätt gentemot din vän. 

Du har regressrätt mot din vän

Att du har regressrätt gentemot din vän innebär som precis ovan antyds att du har rätt att kräva din vän på de av dig gjorda betalningarna för lånet (1 kap. 2 § andra stycket SkbrL). Frågan är då hur du kan gå till väga om din vän inte betalar dig för de av dig erlagda betalningarna. 

Om din vän inte betalar dig kan du hos Kronofogdemyndigheten begära utmätning 

Det du kan göra om din vän inte betalar dig är att exempelvis vända dig till Kronofogdemyndigheten och där begära utmätning för din väns förfallna skulder till dig. För att en sådan utmätning ska kunna genomföras så måste du först ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (2 § bfl). Det Kronofogden då kommer att göra är att delge din vän om den gjorda ansökan och låta denne, vanligtvis inom två veckor efter att denne delgavs, yttra sig över din ansökan (29 och 25 § bfl). 

Bestrider inte vännen ansökan så kan Kronofogdemyndigheten eventuellt driva in skulden (2 kap. 1 § andra stycket UB. Jfr även 16 § bfl). Om vännen däremot väljer att bestrida ansökan så kommer någon utmätning inte att per automatik kunna ske. Det du isåfall kommer att få göra, om du fortfarande vill att utmätningen för skulden ska ske, är nämligen att begära Kronofogdemyndigheten att överlämna ärendet till tingsrätten som i sin tur får pröva skuldens förekomst (36 § bfl). Om tingsrätten vid denna prövning kommer fram till att din vän har en skuld till dig så ska du för att utmätning ska ske på nytt hos Kronofogdemyndigheten begära utmätning. Till denna ska du bifoga tingsrättens dom (2 kap. 2 § UB). 

Sammanfattning 

I och med att du är låntagare så kan du inte utan långivarens godkännande avsäga dig från betalningsansvar för lånet. De betalningar som du gör för lånet kan du däremot kräva din vän på. Betalar inte din vän självmant till dig så kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten som i sin tur under ovan angivna förutsättningar kan för din skuld utmäta din väns egendom. 

Mitt råd till dig är att samla på dig så mycket skriftligt bevis som möjligt där det framgår av din vän erkänner att denne har lovat dig att betala tillbaka för de av dig gjorda betalningarna. Det bästa är givetvis om det finns ett skriftligt avtal mellan dig och din vän om att han eller hon förpliktigar sig att betala tillbaka till dig, men som sagt om det finns skriftlig bevisning där din vän erkänner förpliktelserna mot dig så torde det räcka för att du ska vid eventuellt domstolsprövning styrka att din vän är skyldig dig pengar. 

Hoppas du fick svar på din fråga och uppstår det ytterligare funderingar så är du alltid välkommen att ställa en fråga på nytt! 

Med vänlig hälsning 

Lawline RådgivareRådgivare