Fråga om huruvida utlänning med nyligen beviljat uppehållstillstånd kan resa in i Sverige trots inreseförbudet, särskilt med hänsyn till att utlänningen innan frekvent har besökt Sverige med visum och har hyreskontrakt i Sverige.

2020-05-22 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga angående (SFS 2020:127) Förordningom tillfälligt inreseförbud till Sverige.Bakgrund:Min partner fick sitt uppehållstillstånd godkänt utav Migrationsverket i mars 2020.Innan uppehållstillståndet har min partner rest mellan sitt hemland och Sverige reguljärt, med tre månaders intervaller (För att följa reglerna för Schengen-Visum) sedan 2017. Min partner har bott med mig varje gång resa till Sverige har skett och står på hyreskontraktet på den nuvarande lägenhet vi bor i.Problem:Med den nya lagen om tillfälligt inreseförbud, går det att tyda i 3 § "En utlänning som reser till Sverige från en annan stat än en EES-stateller Schweiz ska nekas inresa i landet och avvisas.Första stycket gäller inte för en utlänning vars syfte med inresan är attåtervända till sitt hem, om han eller hon 3. har uppehållstillstånd i Sverige eller en annan EES-stat eller Schweiz,ellerVårat problem är då hur "återvända till sitt hem" ska tolkas, och om min partner kan regelrätt nekas inträde till Sverige även om personen har ett Uppehållstillstånd?Undrar även om en eventuell utvisning / nekat inträde har stöd i Utlänningslag (2005:716) i våran situation?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För det första kan sägas att om man inte får resa in i Sverige enligt inreseförbudet kan man avvisas vid gränsen, alltså i detta fall på flygplatsen. Man får då inte komma in i landet, oavsett om man har uppehållstillstånd eller inte. Detta innebär att din partner riskerar att inte få komma in i landet om hen inte anses "återvända till sitt hem" och det spelar då ingen roll att hen har ett uppehållstillstånd.

Men det sagt är det avgörande alltså huruvida din partner skulle kunna anses återvända till sitt hem. Det är polisen som i detta fall tillämpar reglerna och som då i första hand tolkar uttrycket "återvända till sitt hem". Migrationsverket har dock sammanställt information om hur polisen tolkar begreppet, i ett så kallat rättsligt ställningstagande. I ställningstagandet framgår bland annat följande stycke:

"Enligt Polisens bedömning ska det med begreppet återvända hem röra sig om ett etablerat hem och att utlänningen tidigare har vistats i detta. Någon minimitid av vistelsetiden i landet är inget krav för att ett hem ska anses vara etablerat. Kontroller görs i relevanta databaser och om personen inte är folkbokförd i Sverige görs istället kontrollen genom en enklare utredning. För att styrka att man återvänder till sitt hem kan personen behöva visa upp handlingar som styrker detta genom exempelvis hyresavtal, hyresavier och räkningar ställda till aktuell adress i dennes namn. En person som nyligen beviljats uppehållstillstånd men ännu inte rest in kan inte anses återvända hem."

Av detta framgår att man i och för sig skulle kunna tänka sig att din partner skulle kunna visa upp sitt hyresavtal och därmed argumentera att hen återvänder hem. Det problematiska för din partner är dock att hen inte har kunnat åka in i Sverige under tiden för sitt uppehållstillstånd, utan hen har endast varit i Sverige med visum. Detta innebär att hen inte har haft någon möjlighet att etablera sig i Sverige, eftersom visum endast är till för korta vistelser på upp till 90 dagar. Det blir då sannolikt att polisen nekar inresa när de ser datumet för beviljandet av uppehållstillståndet och att det inte rör sig om någon förlängning av ett tidigare beviljat uppehållstillstånd. Som jag förstår det är det alltså tyvärr mycket osannolikt att din partner skulle kunna visa att hen är etablerad i Sverige, utifrån de omständigheter du beskrivit. Vid nekad inresa blir hen då avvisad vid gränsen och får alltså åka tillbaka till utlandet.

Det ni kan göra för att få mer information om förutsättningarna att resa in är att kontakta gränspolisen och fråga. De bör ha bra information om rutinerna och den närmare tillämpningen av denna bestämmelse.

Förordningen om tillfälligt inreseförbud är meddelad med stöd av lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. Det behövs därmed inget stöd i utlänningslagen.

Jag hoppas att mitt svar är till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Joel Herrault
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1098)
2020-11-30 Kan man åka tillbaka till Sverige efter avslag på asylansökan?
2020-11-30 Karenstid inför svenskt medborgarskap
2020-11-27 Förvärv av svenskt medborgarskap utan krav på styrkt identitet
2020-11-24 Hur många medborgarskap kan man ha i Sverige?

Alla besvarade frågor (86819)