Fråga om hur långt nödvärnsrätten i 24 kap. 1 § BrB sträcker sig

drogpåverkad vettvilling med 1 meters machete kommer in i bostaden kl 02.00. Hur mycket våld får jag använda för att försvara mig? Vad händer om han dör p.g.a. mitt försvar? Exempelvis min järn-6a golfklubba träffar honom i huvudet när han försöker hugga armen av mig. När har privatperson i Sverige rätt att använda dödligt våld utan straffpåföljd?

Lawline svarar

 

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag tolkar din fråga som att du vill ha en redogörelse för när en annars brottslig gärning får användas för att försvara sig, så kallat “nödvärn”. Detta regleras i 24 kap. Brottsbalken om allmänna grunder för ansvarsfrihet. 

När föreligger rätt till nödvärn? 

Rätt till nödvärn föreligger mot: 1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom, 2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning, 3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg eller 4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse (24 kap. 1 § brottsbalken).  

Hur långt kan man gå i en nödvärnssituation? 

Hur långt en nödvärns handling kan gå uttrycks i 24 kap. 1 § BrB som: “En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig”. Det handlar med andra ord om en bedömningsfråga utifrån omständigheterna i det särskilda fallet. Exempelvis kan egenskaper hos den angripne och angriparens egenskaper spela roll, som ålder, kroppsbyggnad, sinnestillstånd m.m. Har angreppet kommit plötsligt eller var det förutsägbart, användes något tillhygge i angreppet, var det mot person eller egendom m.m.

Om vi skulle utgå från ditt exempel finns det många faktorer som talar för att du kan använda en hög grad av våld tillbaka innanför din nödvärnsrätt. Angriparen är inte i sitt fulla sinnesbruk vilket talar för att det är svårt att avvärja situationen genom att kommunicera med angriparen, dessutom kan påverkade personer vara oberäkneliga och våldsamma. Utöver det har angriparen ett vapen i sin besittning, vilket ökar risken för att du som angripen kommer bli allvarligt skadad om du går lugnt in i situationen. Det är även sent på natten och det sker i din bostad vilket talar för att angreppet var oväntat och allt mer obehaglig för dig som angripen. Men det finns även andra faktorer som behöver tas in i bedömningen. Exempelvis om du var medveten om att personen kunde dyka upp, om du kunde ha avvärjt situationen på annat sätt, skulle det gå att fly eller kalla på hjälp etc. Berusningen skulle även kunna innebära att personen är lättare att hantera. Även angriparens ålder kan spela roll. Skulle det vara så att dödligt våld var nödvändigt i situationen utifrån allvaret i angreppet kan det mycket väl vara innanför nödvärnsrätten, men det ska mycket till för allvaret ska vara av denna grad. 

Utökad nödvärnsrätt 

Även om en nödvärnshandling är att anse som uppenbart oförsvarlig kan personen ändå gå fri från ansvar om omständigheterna var sådana att han eller hon svårligen kunde besinna sig (24 kap. 6 § BrB). Detta kallas för “nödvärnsexcess” och innebär att om en person “i stridens hetta” inte riktigt kan tänka klart utan utför handlingen på instinkt kan handlingen ändå vara försvarlig. Här bedöms tre olika saker: 1. Farans art, 2. Tiden som den angripne har till sitt förfogande och 3. den angripnes individuella egenskaper. Farans art kan bedöms både utifrån din uppfattning av händelseförloppet såsom de faktiska, var det svårt att avvärja faran? Pågick det under en lång tid? Var du som angripen rädd för att mindre våld skulle innebära att faran inte var övervunnen? etc. Med tid avses hur lång tid du som angripen har på dig att tänka över situationen och sansa dig, ju mindre tid desto större sannolikhet finns det att du inte kunde ta ett välgrundat beslut. Slutligen bedöms dina individuella egenskaper, detta tar mest sikte på om du är “van” att handla i farliga situationer. Exempelvis har poliser svårare att åberopa nödvärnsexcess då det faller innanför deras arbete att kunna hantera nödvärnssituationer och således borde kunna sansa sig. 

Hoppas mitt svar inte blev alltför teoretiskt och svårt att förstå. Nödvärnsbedömningar är svåra och många omständigheter ska bedömas innan man kan säga om ett handlade är okej eller inte okej, speciellt i situationer där dödligt våld används för att försvara sig. 

Vänligen,  

Alexander MogrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”