Fråga om förtal eller grovt förtal

FRÅGA
Hej! Jag undrar om det skulle kunna klassas som grovt förtal när en klient inom arbetet skickat upprepade mejl till alla anställda inom ett bemanningsföretag (333 anställda) i syftet att svartmåla mig som person och i min yrkesroll och försöka få mig bannlyst i att utöva mitt yrke. Jag har beskrivits som olämplig och manipulativ och exempel på det har getts. Klienten har även laddat ner bilder från min Facebook som infogats i mejlen. Även mina vänlistor har gåtts igenom och kopplingar har gjorts till kollegor inom yrket, med påhittade utsagor om mig och vilka kopplingar jag har till dessa kollegor. Polisen säger att det är klart förtal men frågan är om det kan klassas som grovt förtal? mvh Lo
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilket straff riskerar den som anklagat er?

Den person som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, döms för förtal till böter. Det ska vara fråga om ett påstående med en sådan grad av bestämdhet att det går att pröva dess sanningshalt. Rena värdeomdömen kan inte utgöra förtal. Vidare gäller att uppgiften ska ha spridits till annan än den som uppgiften avser. Det krävs inte någon större spridning utan brottet är fullbordat så snart uppgiften kommit till åtminstone en tredje mans kännedom. En annan sak är att omfattningen av spridningen kan få betydelse när det gäller brottets svårhetsgrad.

En uppgift kan utgöra förtal om den är ägnad att utsätta dig som uppgiften avser för andras missaktning. Bedömningen av vad som är en nedsättande uppgift ska göras från den utpekades utgångspunkt och inte utifrån allmänt rådande värderingar. Som särskilda exempel på uppgiftslämnande som uttrycker missaktning har i straffbestämmelsen angetts att någon utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Uppgifter av detta slag är således typiskt sett ägnade att utsätta någon för annans missaktning, i vart fall om de tar sikte på brottslighet eller klandervärt levnadssätt av allvarligare slag. De är med andra ord i sig sådana att kravet på missaktning är uppfyllt (5 kap. 1 § första stycket brottsbalken).

Av (5 kap. 2 § första stycket brottsbalken) följer att om brott som avses i 1 § är att anse som grovt döms för grovt förtal till böter eller fängelse i högst två år. En helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet ska göras. Förutom uppgiftens innehåll och omfattningen av spridningen ska även sättet för spridningen särskilt tillmätas betydelse. Relevanta omständigheter kan vara om spridningen skett på ett sätt som syftat till att ett stort antal personer skulle ta del av uppgiften, om spridningen varit riktad till närstående eller bekanta till den utpekade personen eller om spridningen skett på ett sådant sätt att den utpekade med lätthet kan identifieras och återfinnas.

Om ett meddelande lämnats i en kränkande form, fått stor spridning genom till exempel publicering på internet samt varit ägnat att medföra allvarlig skada, kan det tyda på att det är fråga om grovt förtal. Eftersom spridningen har skett på din arbetsplats och till ett stort antal personer skulle jag hävda att det är att rubricera som grovt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin Forslöv
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1216)
2021-06-20 förtal på arbetsplats?
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?

Alla besvarade frågor (93239)