FrågaSTRAFFRÄTTÄrekränkning, 5 kap. BrB26/05/2020

Fråga om förtal

hej jag och mina vänner har fått en falsk anklagelse om att vi rökt cannabis och mycket mer utav en mycket troligkälla av skolan finns det något sätt utav att få den människan att få straff eller liknelse och få veta vem den källan är eftersom vi har bevis utav att vi inte tagit något som den falska källan uppmärksammade?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilket straff riskerar den som anklagat er?

Den person som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, döms för förtal till böter. Förtal förutsätter att en uppgift har lämnats. Det ska vara fråga om ett påstående med en sådan grad av bestämdhet att det går att pröva dess sanningshalt. Rena värdeomdömen kan inte utgöra förtal. Vidare gäller att uppgiften ska ha spridits till annan än den som uppgiften avser. Det krävs inte någon större spridning utan brottet är fullbordat så snart uppgiften kommit till åtminstone en tredje mans kännedom. En annan sak är att omfattningen av spridningen kan få betydelse när det gäller brottets svårhetsgrad.

En uppgift kan utgöra förtal om den är ägnad att utsätta dig och dina vänner som uppgiften avser för andras missaktning. Bedömningen av vad som är en nedsättande uppgift ska göras från den utpekades utgångspunkt och inte utifrån allmänt rådande värderingar. Som särskilda exempel på uppgiftslämnande som uttrycker missaktning har i straffbestämmelsen angetts att någon utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Uppgifter av detta slag är således typiskt sett ägnade att utsätta någon för annans missaktning, i vart fall om de tar sikte på brottslighet eller klandervärt levnadssätt av allvarligare slag. De är med andra ord i sig sådana att kravet på missaktning är uppfyllt (5 kap. 1 § första stycket brottsbalken).

Straffrihet

I förarbetena till förtalsbestämmelsen anges att det inom familjen eller andra kretsar av närstående bör finnas ett vidare utrymme att uttala sådant som kan anses nedsättande. Man bör i en sådan krets kunna vara mindre nogräknad och lägga mindre band på sin tunga än annars. Uttalanden gjorda under sådana förutsättningar skulle därmed vara tillåtna även om uppgiftslämnaren har saknat skälig grund för uppgiften

För att det ska vara straffritt att lämna en nedsättande uppgift om någon räcker det inte att ämnet är angeläget och därför försvarligt. Uppgiften måste också vara sann. Bevisbördan ligger på den som lämnat uppgiften och är alltså omvänd i förhållande till vad som annars gäller i brottmål. Om uppgiften var osann eller det inte går att bevisa dess riktighet kan den som lämnat den undgå straffansvar genom att i stället visa att han eller hon haft skälig grund för den. Därmed avses att uppgiftslämnaren trott på uppgiften och vidtagit skäliga mått och steg för att kontrollera dess riktighet, dvs. kravet på skälig grund innefattar en undersökningsplikt (5 kap. 1 § andra stycket brottsbalken).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin ForslövRådgivare
Hittade du inte det du sökte?