Fråga om företrädesrätt till återanställning

FRÅGA
Har ett företag rätt att nyanställa folk när uppsägning på grund av arbetsbrist är igång?Vi är 4st som blev uppsagda på grund av arbetsbrist och vi har 3 månaders uppsägningstid, men under denna tiden så har företag valt att nyanställa 5 personer. Företaget har valt att inte riva våra uppsägningspapper, för enligt företaget så har dem som kommit in nu bara skrivet kontrakt för 1-2 månader och då har dem som blivet nyanställda redan fått gå innan vår uppsägningstid har gått ut.Mvh Filip
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Företrädesrätt till återanställning

Bestämmelsen om rätten till återanställning tillämpas när ett tidigare anställningsförhållande har avslutats på grund av arbetsbrist. Den uppsagda arbetstagaren har då under nio månaders tid från uppsägningen rätt att under vissa förutsättningar återfå en anställning hos arbetsgivaren. En förutsättning för företrädesrätten är att du har varit anställd hos arbetsgivaren mer än tolv månader under de senaste tre åren eller, när det gäller företrädesrätt till ny säsongsanställning för en tidigare säsongsarbetare, sex månader under de senaste två åren och att du som arbetstagare har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen. Arbetstagaren anses vara tillräckligt kvalificerad för den nya uppgiften om det inte tar mer än sex månader att lära sig arbetet (25 § lagen om anställningsskydd).

Reglerna i anställningsskyddslagen hindrar dock inte arbetsgivare från att hyra- eller låna in arbetskraft under den tid då tidigare anställda har företrädesrätt till återanställning. Det kan dock finnas situationer där omständigheterna är sådana att förfarandet bör betraktas som otillåtet kringgående - och det kan finnas regler i kollektivavtal som begränsar arbetsgivarens rätt att hyra in arbetskraft då tidigare anställda har företrädesrätt till återanställning. Rätten till återanställning kan också förfalla om arbetstagaren har uppträtt illojalt mot arbetsgivaren.

Anställningsskyddslagen har den allmänna utformningen att det är arbetsgivaren som ensam bestämmer verksamhetens omfattning och inriktning. Om arbetsgivaren finner det motiverat från företagsekonomisk synpunkt att begränsa den egna verksamheten genom att anlita entreprenörer för ett arbete eller annars låta annan utföra arbetet, kan därför arbetsgivarens beslut i princip inte angripas under åberopande av anställningsskyddslagens regler.

Det finns därmed generellt sett inte något skäl att betrakta en inlåning av arbetstagare under den tid som företrädesrätt för uppsagda arbetstagare som ett kringgående av företrädesreglerna. Endast förfaranden som med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet är att anse som "otillbörliga" kan betraktas som kringgående av företrädesrätten. Det måste alltså kunna konstateras att ett kringgående av anställningslagen har ägt rum och att syftet från arbetsgivaren sida dessutom varit att undgå tillämpning av ifrågavarande lagregler. Detta är dock inte tillräckligt utan det måste dessutom krävas att handlandet från arbetsgivarens sida med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet framstår som otillbörligt.

Domstolarna har vid bedömning om kringgående av företrädesrättsreglerna skett genom inhyrning av personal från bemanningsföretag konstaterat att inhyrning numera är ett godtaget förfarande och att det därmed inte kan råda något generellt förbud för en arbetsgivare att hyra in arbetskraft under tid då tidigare anställda har företrädesrätt till återanställning.

Slutsats

För att arbetsgivaren ska ha rätt att frånträda anställningsskyddslagen krävs att syftet varit att ur företagsekonomisk synpunkt välja det mest lämpliga sättet att hantera säsongssvängningar eller arbetstoppar. Det får heller inte föreligga något stöd för att arbetsgivaren beträffande inhyrning av arbetskraft har agerat på ett otillbörligt sätt. Sammanfattningsvis får förhållandena inte vara sådana att arbetsgivaren genom inhyrningen kan anses ha kringgått anställningsskyddslagens regler om företrädesrätt till återanställning.

Jag kan tyvärr inte utefter frågeställningen besvara om arbetsgivaren uppfyller dessa krav eller om han eller hon har handlat otillbörligt. Jag skulle därför rekommendera dig att ta kontakt med ditt fackförbund och berätta om din situation.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Robin Forslöv
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1682)
2021-01-23 Arbete hos annan arbetsgivare vid arbetsbefrielse
2021-01-22 Vad är konkurrerande verksamhet?
2021-01-22 Vad händer om muntligt avtal står i strid med skriftligt anställningsavtal??
2021-01-21 Annan anställning under uppsägningstiden

Alla besvarade frågor (88385)