Fråga om företrädesrätt till återanställning

FRÅGA
Hej!Jag arbetade som timanställd på ett företag där dem sedan sa upp mig pga av arbetsbrist, en månad senare får jag veta av mina gamla kollegor att dem anställt ca 5 nya personer, och jag har för mig det är någon sorts lag på att dem ska höra av sig till mig först innan dem anställer en ny.. är jag helt ute och cyklar eller har jag rätt för mig?Mvh Sandra
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Företrädesrätt till återanställning

Bestämmelsen om rätten till återanställning tillämpas när ett tidigare anställningsförhållande har avslutats på grund av arbetsbrist. Den uppsagda arbetstagaren har då under nio månaders tid från uppsägningen rätt att under vissa förutsättningar återfå en anställning hos arbetsgivaren. En förutsättning för företrädesrätten är att du har varit anställd hos arbetsgivaren mer än tolv månader under de senaste tre åren eller, när det gäller företrädesrätt till ny säsongsanställning för en tidigare säsongsarbetare, sex månader under de senaste två åren och att du som arbetstagare har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen. Arbetstagaren anses vara tillräckligt kvalificerad för den nya uppgiften om det inte tar mer än sex månader att lära sig arbetet (25 § lagen om anställningsskydd).

Reglerna i anställningsskyddslagen hindrar dock inte arbetsgivare från att hyra eller låna in arbetskraft under den tid då tidigare anställda har företrädesrätt till återanställning. Det kan dock finnas situationer där omständigheterna är sådana att förfarandet bör betraktas som otillåtet kringgående - och det kan finnas regler i kollektivavtal som begränsar arbetsgivarens rätt att hyra in arbetskraft då tidigare anställda har företrädesrätt till återanställning. Rätten till återanställning kan också förfalla om arbetstagaren har uppträtt illojalt mot arbetsgivaren.

Vidare gäller att en arbetsgivare som avser att anställa en arbetstagare när någon annan har företrädesrätt till återanställning ska förhandla med berörda arbetstagarorganisation på det sätt som anges i (11-14 § medbestämmandelagen). Detsamma gäller när fråga uppkommer om vem av flera företrädesberättigade som ska få återanställning eller en anställning med högre sysselsättningsgrad (32 § lagen om anställningsskydd).

Samtidigt framgår det av (2 § tredje stycket lagen om anställningsskydd) att lagen är dispositiv i den mening att avsteg kan ske genom kollektivavtal. Som huvudregel gäller dock att LAS är tvingande till arbetstagarens förmån. En föreskrift i det enskilda anställningsavtalet saknar bindande verkningar om den innebär att arbetstagaren helt eller delvis förlorar en rättighet enligt LAS. Arbetstagaren kan inte på förhand avstå från det skydd som lagen ger. Men arbetstagaren och arbetsgivaren kan under vissa förutsättningar avtala om hur en redan uppkommen tvist ska lösas, även om avtalet innebär att arbetstagaren avstår från att få sin rätt prövad enligt skyddsreglerna i LAS.

Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med ditt fackförbund och berätta om din situation.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin Forslöv
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1721)
2021-03-06 Kan jag bli uppsagd på grund av tidigare brottslighet?
2021-03-05 Kan jag bli avskedad om jag har sex med en kollega på jobbet?
2021-03-03 Kan jag avsluta provanställning innan jag börjat?
2021-03-01 Har min arbetsgivare brutit mot LAS?

Alla besvarade frågor (89960)