Fråga om ett förlikningsavtal om anställning och dess inverkan på påstådda tidigare överenskommelser

FRÅGA
2011-06-30 blev jag avskedad från min arbetsgivare utan giltig grund. Sommaren 2012 träffades förlikning innebärandes att jag fick sex månadslöner och mina juridiska omkostnader ersatta. Förlikningen innehåller texten "Genom denna överenskommelse är samtliga mellanhavanden mellan parterna slutligt reglerade". Under våren 2011 gick arbetsgivaren ut med ett generellt erbjudande till de anställda att växla från ITP2 till ITP1. Jag accepterade detta den 2011-06-09. Anställningen upphörde tre veckor efter min accept. I samband med anställningens upphörande fick jag en mycket stor slutlön motsvarande sista månadslön, sex månadslöner i bonus samt ett större belopp i innestående semester. Betalningen skulle varit premiegrundande under ITP1.Under våren 2012 i samband med årsbesked från Collectum upptäckte jag att bytet till ITP1 inte genomförts. Jag uppmärksammade personalchefen om detta. Förlikningen i avskedsfrågan träffades parallellt i tid. Frågan om det uteblivna bytet till ITP1 var aldrig uppe i diskussionen om skadeståndet för avskedandet. Personalchefen har därefter svarat att de inte verkställt bytet eftersom det var förenat med en handläggningstid (vilket inte framgick av erbjudandet) och min anställning skulle upphöra. Jag har därefter vid två tillfällen yrkat på rättelse (mars 2012 och juni 2013) vilka bemötts med tystnad.FRÅGOR: A) Innebär förlikningen att jag förlorat rätten att yrka rättelse i bytet till ITP1, B) Vilken preskriptionstid gäller?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

A) I svensk avtalsrätt utgör den s.k. löftesprincipen huvudregeln för avtalsslutande. Enligt denna uppstår ett bindande avtal genom att någon lämnar ett anbud och att motparten därefter svarar med en accept (ett godkännande svar). I teorin uppstod alltså den 9 juni 2011 ett avtal mellan dig och din arbetsgivare om att du skulle växla till ITP1. För att det ska kunna bli aktuellt att åberopa avtalet i det aktuella ärendet måste du dock först kunna bevisa dess existens. I praktiken kräver detta i princip att du skriftligen kan visa att såväl anbud som accept har ägt rum. En ytterligare förutsättning torde också vara att du kan bevisa fr.o.m. vilket datum i tiden den aktuella uppväxlingen skulle ske och att detta datum inföll innan datumet för ditt förlikningsavtal.

Oavsett det nyss sagda blir dock frågan i nästa steg huruvida du har rätt att åberopa avtalet ovan efter att förlikningsavtalet slutits. Förlikningsavtal innebär ofta kompromisser och jämkningar av båda parters intressen. Formuleringen "genom denna överenskommelse är samtliga mellanhavanden mellan parterna slutligt reglerade" indikerar i sammanhanget att förlikningsavtalet inkluderar och/eller ersätter alla eventuella tidigare överenskommelser mellan parterna. I detta sammanhang är den grundläggande avtalsrättsliga principen pacta sunt servanda av framträdande betydelse. Pacta sunt servanda är latin för "avtal skall hållas". Principen är starkt knuten till tanken om avtalsfrihet och grundar sig på uppfattningen att eftersom parterna fritt får komma överens om ingående av avtal och innehållet i avtal skall parterna även hålla sig till avtalet.

Mot bakgrund av det nu redogjorda är det min uppfattning att du själv borde ha tagit upp frågan om ITP1 i förlikningsavtalet om du hade velat att denna skulle beaktas och få genomslag i er överenskommelse. Eftersom att du inte gjorde det synes du i samband med avtalets slutande ha förverkat din rätt att åberopa uppväxlingen.

B) En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Detta framgår av 2 § Preskriptionslagen (1981:130).

Vänligen,

Filip Redin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1563)
2020-06-30 Bruten lojalitetsplikt som lett till avsked
2020-06-30 Uppsägningstid
2020-06-30 Skälig grund för avsked
2020-06-30 Uppsägningen måste vara sakligt grundad

Alla besvarade frågor (81636)