Fråga om den samlade brottslighetens straffvärde

2021-02-21 i Påföljder
FRÅGA
Har ett väntande åtal mot mig för vapenbrott(9mm kulor) 5-6stGrovt brott mot knivlagen Narkotikabrott innehav ca40 ecstasySamt narkotikabrott i överlåtelsyssleJag undrar Vad ni tror man bli min väntande dom?Zmvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottsligheten

Enligt (1 § först stycket narkotikastrafflagen) är det, under förutsättning att det sker med uppsåt, straffbelagt både att överlåta narkotika och att inneha narkotika. Straffskalan är fängelse i högst tre år. Är ett brott enligt 1 § med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader (2 § narkotikastrafflagen). Enligt Högsta domstolen motsvarar 50 ecstasytabletter fängelse i drygt fjorton dagar (NJA 2012 s.849).

Angående vapenbrott gäller att den som uppsåtligen innehar ett skjutvapen utan att ha rätt till det eller överlåter eller lånar ut skjutvapen till någon som inte har rätt att inneha vapnet döms för vapenbrott till fängelse i högst tre år (9 kap. 1 § först stycket vapenlagen). Det har kommit en ny lag 2020 där grovt vapenbrott numera ger fängelse i lägst två år och högst fem år ( 9 kap. 1 a § första stycket vapenlagen). Vid bedömningen om brottet ska anses som grovt ska särskilt beaktas om punkterna 1-5 i nämnd lag förelegat. Jag kan tyvärr inte besvara om brottet kommer anses som grovt eller inte utifrån frågeställningen.

Beträffande brott mot knivlagen framgår av (4 § första och andra stycket knivlagen) att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 § eller 2 § ska dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet är grovt till böter eller fängelse i högst ett år.

Den samlade brottslighetens straffvärde

Enligt huvudregeln ska en gemensam påföljd bestämmas för brottsligheten (30 kap. 3 § första stycket brottsbalken) Vid bedömningen kommer domstolen att beakta försvårande och förmildrande omständigheter. Om den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott, brottets sammansättning samt hur lång tid som förflutit mellan brotten. Det finns även en ungdomsrabatt om du är yngre än 21 år (29 kap. brottsbalken).

Jag skulle vilja påstå att allt hänger på om domstolen kommer bedöma vapenbrottet som grovt eller inte. Om domstolen kommer fram till att det är ett brott av normalgraden tror jag att den samlade brottslighetens straffvärde kommer stanna kring ett års fängelse. Det innebär att det föreligger en presumtion mot fängelse. Det innebär att domstolen hellre dömer till annan påföljd än fängelse om brottet inte når upp till fängelse i mer än ett år. Om vapenbrottet är att anse som grovt tror jag att den samlade brottslighetens straffvärde kommer stanna kring två års fängelse.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin Forslöv
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1585)
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?
2021-10-04 Preskriptionstiden vid brott mot knivlagen samt gallring i belastningsregistret vid dagsböter

Alla besvarade frågor (96471)