Fråga om böter

2020-06-06 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Jag blev dömd för ringa narkotika brått och straffet blev till dagsböter 50 á 300 kr som blir till 15000kr.Jag har ingen bruttolön eftersom jag jobbar på en båt i Danmark, och betalar ingen skatt. Min lön ligger på 23000 - 24500Är straffet rimligt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Dagsböter

Dagsböter är konstruerade så att domstolen ådömer ett visst antal dagsböter och fastställer hur stor varje dagsbot ska vara. Antalet dagsböter bestäms genom reglerna för straffmätningen (29 kap. 1 § första stycket brottsbalken), medan dagsbotens storlek bestäms med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt (25 kap. 2 § andra stycket brottsbalken). Då du gjort dig skyldig till ringa narkotikabrott har du dömts till böter enligt (2 § narkotikastrafflagen)

Det minsta antalet dagsböter som kan utdömas är 30 dagsböter, och det högsta är 150 dagsböter, eller om straff ådöms gemensamt för flera brott, 200 dagsböter. Dagsbotens storlek kan variera från 50 kr till 1 000 kr. För att undvika oskäliga bötesbelopp vid ringa brott kan dagsbotens storlek jämkas. Det är emellertid inte avsett att jämkning schablonmässigt ska ske så snart gärningsmannen har goda ekonomiska förhållanden och brottet straffvärdemässigt ligger vid nedre gränsen för dagsböter.

En individuell prövning med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet ska alltid äga rum. Avsikten får antas vara att en jämkning ska kunna ske bl.a då det vid en samlad bedömning av omständigheterna framstår som stötande eller oskäligt mot gärningsmannen att tillämpa vanliga principer för dagsbotsbeloppets bestämmande.


Beräkning av dagsbotsbelopp

Vid beräkning av dagsbotsbeloppet utgår domstolarna från Riksåklagarens riktlinjer. Enligt dessa riktlinjer ska dagsboten bland annat bestämmas utifrån den misstänktes beräknade årsinkomst vid tidpunkten när dagsboten ska bestämmas. Med årsinkomst avses inkomst före skatt med avdrag för kostnaderna för inkomstens förvärvande (beräkning av dagsbotsbelopp).

Efter att ha gått igenom listan för beräkning av dagsbotsbelopp ska dagsboten fastställas till en tusendel av det belopp som räknats fram.


Är straffet rimligt?

Om man utgår från att din årsinkomst ligger på omkring 300 000 kr så är dagsboten fastställd till en tusendel av detta, alltså 300 kr. Dagsböter är olika för olika personer då den baseras på den åtalades ekonomiska förhållanden, hit hör inte bara den åtalades inkomster utan hänsyn tas till andra personer i hushållet där ett skäligt resultat ska uppnås så att ingen i hushållet drabbas hårdare än en ensamstående med samma inkomst.

Huruvida straffet är rimligt beror på dina ekonomiska förhållanden i övrigt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin Forslöv
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1428)
2021-01-23 Hur länge finns ett fängelsestraff kvar i belastningsregistret?
2021-01-21 Elektronisk kontroll, så kallad fotboja
2021-01-21 När gallras penningböter från belastningsregistret?
2021-01-19 Hur länge finns ett straff avtjänat i Norge, i svenskt belastningsregister?

Alla besvarade frågor (88384)