Fråga om att utpeka någon som brottslig (grannfejd)

Är in blandad i ett grann gräl, granne A, beskyller granne B, att han har förskingrat pengar av en handikapad kvinna. Ord står i mot ord, inga bevis finns. Nu hotar Granne B, med att polisanmäla granne A, för att han säger att han har tagit pengarna av den handikappade kvinnan och är så arg och nästan hotfull med. Är det straffbart att misstänka och säga det högt (beskylla) någon för förskingrin?

Lawline svarar

Tack för din fråga!

Att beskylla någon för att ha begått brott (i detta fall förskingring) kan under vissa omständigheter utgöra en straffbar gärning (ett brott). Av den information Du givit kan vare sig utläsas i vilket sammanhang beskyllningarna framförts, till vem de varit riktade eller hur de yttrats (vad de bestått i), vilket medför att något heltäckande svar på din fråga inte kan ges.

De två brott som närmast motsvarar det beskrivna händelseförloppet är förolämpning respektive förtal.

Brottet förolämpning omfattar kränkande tillmälen (ung. skällsord), beskyllningar och annat skymfligt (ärekränkande) beteende, vilket riktar sig till den vars subjektiva ära gärningsmannen genom handlingen riskerar såra (se 5 kap. 3 § brottsbalken). Av betydelse i det specifika fallet är alltså hur beskyllningarna framförts och vad de bestått i. Att någon endast anklagat annan för att ha förskingrat bör inte i sig vara tillräckligt för att brottet förolämpning skall anses ha begåtts, men har anklagelserna yttrats på ett förnedrande vis kan det förstås inte uteslutas att gärningen är att anse som brott.

Förtal innebär att någon lämnar uppgift om en specifik person, som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, till annan än den uppgiften rör (se 5 kap. 1 § brottsbalken). Att utpeka någon som brottslig är ett av de exempel som tas upp i förtalsparagrafen, varför det berörda händelseförloppet bör kunna utgöra brott om den verkliga situationen överensstämmer med vad som nyss beskrivits och det inte kan anses ha varit försvarligt att lämna uppgift (vilken uppgiftslämnaren haft skälig grund anta var sann) i saken (se 5 kap. 1 § brottsbalken). Eftersom Du ej närmare angivit under vilka förhållanden beskyllningarna förekommit kan inte avgöras om det varit försvarligt att lämna uppgift.

Vill slutligen komplettera med att kort påpeka att hotelser om anmälningar kan utgöra brott om hotelserna har till syfte att framtvinga viss otillbörlig (närmast något den tvingande inte har rätt att kräva p.g.a. det påstådda brottet) handling eller underlåtenhet, alternativt att tvinga någon att tåla viss oönskad behandling. Den som hotar med att anmäla gör sig då skyldig till olaga tvång (se 4 kap. 5 § brottsbalken). Därtill kan det vara brottsligt att utan fog anmäla eller åtala annan för brott denne inte begått om man förstått att så varit fallet eller haft skäl att anta det (se brotten falskt åtal, obefogat åtal, falsk angivelse samt obefogad angivelse varom stadgas i 15 kap. 5-6 §§ brottsbalken). Man bör alltså vara försiktig med att använda anmälningar som ett påtryckningsmedel, i synnerhet då detta innebär onödiga belastningar av rättssystemet.

Brottsbalken finner Du här.

Vänligen,

Gustaf WiklundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”