FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning04/02/2018

Fråga om arvsordning och arvsrätt

Hej ,

Vi har precis fått reda på att vi skall är ärva en släkting genom testamente.

Nedan beskriver jag min fråga.

Anders och Eva är gifta och har en dotter Marie.

År 1990 dör Anders och hans fru Eva ärver allt.

År 2013 dör dottern Marie är inte gift och har inga barn , eva ärver henne.

När anders dör år 1990 ärver marie 300 000 sek från anders.

När marie dör ärver eva 1 900 000 sek.

Nu när eva dör skall beloppen fördelas.

Det har visats sig att anders har två brödrar som är döda.

Bröderna har två söner.

Vem är arvingar förutom jag enligt tesatamente ?

Skall något belopp ärvas av andrs bröders söner ?

I såfall vilket belopp ?

Med vänlig hälsning

Peter

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag först redogöra för testamente, arvsordningen och sedan för arv med full äganderätt/fri förfoganderätt och avsluta med en sammanfattning.

Testamente

Finns ett testamente ska arvet efter den som gått bort fördelas enligt testamentet. Testamentet anses utgöra den dödas sista vilja och ska respekteras så långt som möjligt. Vissa arvtagares rätt går dock före testamente. Enligt 7 kap. 1 ärvdabalken (1958:637) har barn till den avlidne, bröstarvingar, rätt till s.k. laglott, vilket innebär att de har rätt till halva kvarlåtenskapen efter den avlidne, detta även om det finns ett testamente som förordnar annat. En annan begränsning av testamentsrätten följer av 3 kap. 1 § ärvdabalken. Enligt denna bestämmelse har den efterlevande make alltid rätt till som minst, om det är möjligt, att ur den först avlidne makens dödsbo ta ut egendom till ett belopp motsvarande fyra prisbasbelopp, vilket motsvarar 182 000 kr (prisbasbeloppet för år 2018 är 45 500 kr). I denna summa ingår dock även den egendom som den efterlevande maken erhåller vid föregående bodelning. Denna rätt går till och med före bröstarvingars laglott.

Arvsordningen

Har man varken barn eller make/maka kan man fritt förordna om sin kvarlåtenskap såsom man önskar. Gör man de sätter man även den legala arvsordningen ur spel. Enligt den legala arvsordningen som följer av 2 kap. ärvdabalken ärver i första hand barn, och deras barn, i andra hand (om inga barn eller barnbarn är vid liv) föräldrar och syskon samt syskonbarn, är inga i andra arvsklassen vid liv ärver de ur den tredje arvsklassen, vilka är far-och morföräldrar samt fastrar, farbröder, mostrar och morbröder. Alla ärver lika lott, om t.ex. ens bröstarvinge inte är vid liv men har två barn vid liv tar dessa två bröstarvinges lott och delar den i två lika delar.

Arv med fri förfoganderätt eller full äganderätt

I detta fall finns dock testamente, och eftersom Eva vid sin död varken har make eller barn vid liv kommer hennes kvarlåtenskap fördelas enligt hennes testamente och inte enligt den legala arvsordningen. Om det av testamentet framgår att du är den enda testamentstagaren kommer du att ärva hela kvarlåtenskapen. Anders syskonbarn ärver endast om de tas upp i testamentet som testamentstagare. Detta förutsätter dock att Eva ärvt Anders med full äganderätt, vilket kan framgå av testamentet efter Anders, eller deras eventuella inbördes testamente. Då behöver man inte beakta Anders arvingar. Har Eva ärvt Anders med s.k. fri förfoganderätt har Eva rätt att använda och t.ex. sälja den egendomen men hon har inte rätt att i sin tur testamentera bort den, t.ex. till dig. Arvet efter Anders ska efter Evas död fördelas till Anders arvingar. Som exempel kan nämnas; när bodelning gjordes 1990 då Anders gick bort och hälften av deras giftorättsgods tillföll Eva med fullägande rätt tillföll resterande halvan av boet (Anders del) till Eva med fri förfoganderätt, såsom arv efter Anders. Då ska halva Evas kvarlåtenskap vid hennes bortgång fördelas till Anders arvingar. Frågan är om Anders och Eva t.ex. hade ett inbördes testamente där det förordnas med vilken rätt Eva ärvde Anders. Efterlämnar Eva t.ex. 2 000 000 kr och ärvde hon då Anders dog hela hans kvarlåtenskap, anser man att hälften av Evas kvarlåtenskap vid hennes död kommer från Anders, varför Anders arvingar, t.ex. hans syskonbarn, kommer ärva 1 000 000 kr efter Eva då hon gått bort.

Då det inte framkommer av frågan om Eva ärvt Anders med full äganderätt eller fri förfoganderätt, och det inte heller framkommer vad som följer av testamentet som du angivits som testamentstagare i, kan jag inte närmre ange vem som ärvt vad.

Vad gäller arvet efter Marie har hon antagligen ärvt sin far med full äganderätt, om annat inte framgår av testamente och eftersom Marie varken hade barn eller syskon var hennes närmsta arvinge hennes mor som då kommer ärva allt efter Marie med full äganderätt, ännu än gång om inte annat följer av testamente.

Sammanfattning

Eftersom Eva vid sin död varken hade barn eller make vid liv ska hennes kvarlåtenskap tilldelas enligt hennes testamente. Har hon ärvt Anders med full äganderätt behöver man inte ta hänsyn till Anders arvingar. Har Eva ärvt Anders endast med fri förfoganderätt ska hennes del av kvarlåtenskapen som utgörs av arvet efter Anders tilldelas Anders arvingar, t.ex. hans två syskonbarn. Då det inte framkommer i frågan vad som följer av testamentet och då jag inte vet med vilken rätt Eva ärvt Anders kan jag inte besvara närmre på hur kvarlåtenskapen efter Eva kommer att fördelas.

Återkommer du till mig med information om detta kan jag ge dig ytterligare svar, har du även andra frågor kan du kontakta mig.

Vill ni ha ytterligare hjälp med arvskiftet och dödsboet kan Lawlines Juristbyrå bistå er. Kontakta i så fall mig så återkommer jag med prisuppgifter.

Hoppas att svaret var till din hjälp.

E-post: bartu.bugdayli@lawline.se

Hälsningar

Bartu BugdayliRådgivare
Hittade du inte det du sökte?