Fråga att frångå LAS bestämmelser om uppsägningstid vid provanställning

Hej,

Jag har skrivit på för en provanställning (6 mån) med 3 månaders ömsesidig uppsägningstid. Innebär detta i praktiken att min nya arbetsgivare måste avsluta min anställning efter senast tre månader för att den inte ska övergå i en tillsvidareanställning? Detta eftersom tidigaste möjliga avslutsdatum för anställningen, i så fall, ligger efter prövotidens utgång vid vilken tidpunkt anställningen ska gå över i en tillsvidareanställning enligt avtalet?

Tack på förhand!

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd

Av (6 § lagen om anställningsskydd) framgår att avtal får träffas om tidsbegränsad provanställning om prövotiden är högst sex månader. Om arbetsgivaren eller arbetstagaren inte vill att anställningen ska fortsätta efter det att prövotiden löpt ut ska besked om detta lämnas till motparten senast vid provanställningens utgång. Om inte detta görs övergår provanställningen till en tillsvidareanställning.

Enligt (31 § lagen om anställningsskydd) gäller att en arbetstagare som avser ge besked om att en tidsbegränsad provanställning ska avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning ska underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg. Det innebär att en provanställning kan avslutas i förtid av såväl arbetsgivaren som arbetstagaren samt vid prövotidens utgång. Om det är arbetsgivaren som avslutar provanställningen ska han eller hon lämna besked om det två veckor i förväg. För att avsluta en provanställning krävs det alltså inte någon uppsägning och någon uppsägningstid behöver inte beaktas. Det är visserligen möjligt att avbryta provanställningen omedelbart med stöd av 6 § (se ovan). I det fallet kan arbetsgivaren dock bli skyldig att betala allmänt skadestånd för brott mot 31 §. Någon skyldighet att betala ersättning för utebliven lön finns dock inte, men eventuellt andra skador kan vara ersättningsgilla (AD 2003 nr 115).

Arbetsdomstolen har i (AD 2020 nr 38) konstaterat att det i ett anställningsavtal som gäller tills vidare är möjligt att avtala om en längre uppsägningstid för arbetsgivare eller kortare tid för arbetstagare och att det kan finnas skäl att ange uppsägningstid i ett anställningsavtal som inleds med provanställning. Avtalet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren i (AD 2020 nr 38) om en månads uppsägningstid ansågs i rättsfallet enbart gälla då anställningen övergick i en tillsvidareanställning och inte under provanställningen. Även avtal om två månaders uppsägningstid har inte ansetts innebära att arbetsgivaren varit förhindrad att lämna besked om upphörande senast vid prövotidens utgång (AD 2003 nr 115).

Slutsats

Det innebär att avtalet mellan er om tre månaders uppsägningstid avser det fall att provanställningen övergår i en tillsvidareanställning. Annars gäller vad som föreskrivs i 6 och 31 §§ lagen om anställningsskydd, dvs. senast vid provanställningens utgång eller två veckor i förtid.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin ForslövRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000