Fotografering i affärslokal

FRÅGA
Hej, Jag undrar om det är förbjudet att fotografera i en exempelvis en affär. Räknas det som allmän plats? Det gäller fotografering av exempelvis en trappa, en hiss, toalett, dörrar, osv. i syfte att dokumentera tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du undrar alltså vilka platser som är förbjudna respektive tillåtna att fotografera på.

Till att börja med finns inget förbud mot att fotografera någon eller något på allmän plats. Däremot finns det platser där det är förbjudet att fotografera och filma andra personer. Bestämmelser därom finns i Brottsbalken.

Kränkande fotografering

I 4:6a BrB står att den som olovligen med tekniskt hjälpmedel tar bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme döms för kränkande fotografering.

Bestämmelsen tar alltså sikte på fotografering som sker olovligen, i hemlighet och i utrymmen som är av privat karaktär. Olovlighetsrekvisitet är inte uppfyllt i det fall att ett giltigt samtycke till fotograferingen föreligger. Att fotograferingen sker i hemlighet innebär exempelvis att kameran är dold för den som blir fotograferad alternativt att denne inte vet att kameran är igång.

De utrymmen som uttryckligen är förbjudna att fotografera på är bostad, toalett, omklädningsrum samt annat liknande utrymme. Undersökningsrum vid vårdmottagning ansågs i RH 2016:58 inte utgöra sådant utrymme som omfattades av bestämmelsen. Således får "annat liknande utrymme" ha förhållandevis smalt tillämpningsområde.

Ofredande

I 4:7 BrB står att den som utsätter någon för störande kontakter som är ägnade att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt ska dömas till ofredande. Störande kontakter kan innebära exempelvis att filma någon på ett påträngande sätt.

Skillnaden gentemot bestämmelsen i 4:6a är alltså att den som fotograferas eller filmas i detta fall är medveten om det och att gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid.

Allmän plats

Som inledningsvis sagt finns inget förbud mot att fotografera på allmän plats. Ovan har undantag från denna huvudregel behandlats. Men vad räknas då som allmän plats?

Begreppet förekommer i BrB, TF och YGL och får anses ha samma innebörd i de olika lagarna; begreppet "allmän plats" omfattar varje plats, utomhus eller inomhus, som är upplåten för eller frekventeras av allmänheten. Om allmänheten har tillträde till området endast under vissa tider betraktas platsen som allmän under dessa tider men inte i övrigt.

I NJA 1995 s 84 uttalade hovrätten att en affärslokal under öppettiderna får anses utgöra en allmän plats enligt BrB.

Slutsats

En affärslokal är under öppettiderna att betrakta som en allmän plats och det är således tillåtet att fotografera därinne, med undantag för att fotografera andra personer inne på exempelvis toalett eller i omklädningsrum utan samtycke.

Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar!

Vänligen,

Viktoria S
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1275)
2022-01-24 Hur många busringningar krävs för att utgöra ofredande?
2022-01-23 Vad gör man vid olaga hot?
2022-01-16 Hur många busringningar krävs det för att det ska vara brottsligt?
2022-01-16 Får man filma eller fota någon som blir misshandlad?

Alla besvarade frågor (98657)