Förutsättningarna för närståendeadoption

2017-08-12 i Adoption
FRÅGA
Min man vill adoptera mina barn?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förutsättningarna för adoption finns i 4 kap. föräldrabalken (FB).

Huvudregeln vid adoption är att makar endast får adoptera gemensamt.
Undantag från denna huvudregel görs när en make vill adoptera den andre makens barn, så kallad närståendeadoption (4 kap. 3 § FB).

Förutsättningar för närståendeadoption
Vid en närståendeadoption krävs i första hand att maken som är barnets förälder (alltså du) samtycker till att dennes (din) make adopterar barnet (4 kap. 3 § FB).

Adoption av den som är under 18 år kräver dock samtycke från båda föräldrarna (4 kap. 5a § FB). Detta innebär att barnets andra biologiska förälder (dina barns biologiska far) även som huvudregel måste samtycka till adoptionen. Sådant samtycke krävs dock inte av den andra biologiska föräldern om denne lider av en allvarlig psykisk störning, är utan del i vårdnaden eller befinner sig på okänd ort (4 kap. 5a § 2 st. FB). Exempelvis behöver inte dina barns biologiska far samtycka till att din make adopterar barnen om du är ensam vårdnadshavare. En biologisk förälder vars samtycke inte krävs ska ändå höras i adoptionsärendet och trots att denne då inte har någon rättslig möjlighet att förhindra adoptionen så har det stor betydelse om denne motsätter sig adoptionen (4 kap. 10 § 3 st. FB).

Barnets egen inställning är också en omständighet som kan påverka adoptionsbeslutet. Om barnet har hunnit fylla 12 år måste det själv samtycka till adoptionen (4 kap. 5 § FB). Om barnet inte har fyllt 12 år tar domstol hänsyn till barnets vilja i varierande grad beroende på barnets ålder och mognad (4 kap. 6 § FB).

Domstolsprövningen; adoptionens lämplighet
Domstolen ska pröva syftet och lämpligheten med adoptionen. Domstolen ska i sin bedömning pröva om adoptionen är till fördel för barnet samt om sökanden (i detta fall din make) har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller om det annars finns särskild anledning till att låta en adoption ske (4 kap. 6 § FB).
Avgörande vid bedömningen är ”barnets bästa” och om barnet genom adoptionen tillförsäkras föräldrar.

Jag hoppas att du har fått nyttig information om förutsättningarna för din man att adoptera barnen.

Med vänlig hälsning

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (599)
2021-07-21 Kan man adoptera utländska vuxna över 18 år?
2021-07-05 Kan man adopteras i vuxen ålder och vad innebär det i så fall arvsrättsligt?
2021-06-22 Ärver adoptivbarn sin biologiska mamma?
2021-06-11 Kan min son adopteras trots att hans biologiska pappa motsätter sig detta?

Alla besvarade frågor (94256)