Förutsättningar för underhållsbidrag

2016-03-15 i Underhåll
FRÅGA
Kan man neka att betala underhåll då modern vägrar att betala till mig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan du ställt är beroende på vilka omständigheter som föreligger i just ert fall. Jag får förmoda att det ni undrar om har att göra med underhållsskyldighet för föräldrar. Denna skyldighet regleras framförallt i 7 kap. Föräldrabalken [FB]. Här stadgas i 1 § att föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Om den ena föräldern däremot inte har vårdnaden om barnet och inte heller bor tillsammans med barnet, eller om föräldrarna har gemensam vårdnad men barnet bara bor varaktigt hos den ena föräldern, så har den andre föräldern en skyldighet att betala underhållsbidrag. (7 kap. 2 § FB)

Underhållsbidraget kan ni som föräldrar bestämma själva sinsemellan genom ett muntligt eller skriftligt avtal där ni själva kommer överens om hur mycket den ena föräldern ska ge i bidrag till den andre. Kan föräldrarna inte komma överens kan bidragets storlek bestämmas i domstol genom dom.

Om barnet däremot bor lika mycket hos båda föräldrarna är huvudregeln att ingen behöver ge underhållsbidrag för barnet. Föräldrarna förväntas betala för barnets underhåll var för sig under tiden de har barnet hos sig. Det finns dock undantag då den ena föräldern tjänar mycket mer än den andre. Då kan enligt praxis (NJA 2013 s. 955) den ena föräldern behöva betala underhållsbidrag trots att barnet bor växelvis hos båda föräldrarna. Situationer då detta kan komma att aktualiseras är då en förälder försummar sin underhållsskyldighet eller av något skäl underlåter eller avstår från att göra något som åligger denne. Högsta domstolen förklarar i rättsfallet vidare att "En central princip är att barnet ska ha likartad ekonomisk standard som föräldrarna även om dessa inte lever tillsammans. Barnet ska därför ha rätt att leva på en nivå som inte alltför mycket avviker från den standard som den bäst ekonomiskt ställde föräldern har och, vid växelvis boende, inte endast under den tid barnet bor med föräldern."

Hur förhållandena ser ut i just er situation vet jag inte. Men om ni har en dom rörande underhållsbidrag kan, om inte underhållsbidraget betalas, den förälder som bidraget ska betalas till vända sig till Kronofogden för att få hjälp med att kräva ut bidraget.

Martin Persson Thurén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (993)
2020-11-30 Hur länge behöver man betala underhåll för sina barn?
2020-11-30 Vem betalar för kläder, blöjor m.m. om man har delad vårdnad?
2020-11-30 Underhållsskyldighet för barn över 18
2020-11-30 Underhåll mellan makar

Alla besvarade frågor (86868)