Förutsättningar för kontaktförbud

2017-09-06 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
HejsanKan man på något sätt få igenom ett kontaktförbud mot en förälder som trakasserar en? Grunden är den att en av mina föräldrar inte låter oss vara, och när vi säger ifrån så eskalerar trakasserierna som är muntliga, men psykiskt påfrestande. Och nu har det börjat med hot också.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Kontaktförbud får meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla (din förälder) kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avses skydda (dig). Vid bedömningen av om det finns en sådan risk ska det särskilt beaktas om den mot vilken förbudet avses gälla har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid (se 1 § andra stycket Lagen om kontaktförbud). Dessutom måste skälen för ett kontaktförbud vara proportionerliga i förhållande till det intrång ett sådant förbud innebär (se 1 § tredje stycket).

Det är åklagaren som prövar om skäl för kontaktförbud finns samt fattar beslutet efter att detta anmälts till honom/henne alternativt på eget initiativ (se 7 §). Åklagarens beslut kan överklagas till tingsrätten av både den som ska skyddas av förbudet och av den som förbudet gäller för (se 14 §).

Utifrån informationen i din fråga är det svårt att med säkerhet säga om ett kontaktförbud skulle gå igenom eller ej. Om din förälder är dömd för brott mot dig eller någon annan är det omständigheter som talar för att kontaktförbud kan komma i fråga. Misshandel, olaga hot och ofredanden är exempel på brott som ofta leder till kontaktförbud. Men även om din förälder aldrig lagförts för något brott eller om trakasserierna inte anses så grova att de är straffbara är det möjligt att få till stånd ett kontaktförbud. Dock ska åklagaren enligt rättspraxis vara mycket mer restriktiv med att meddela förbud i de situationer där ett brott ännu inte bevisats. I ett rättsfall från 2007 rörande kontaktförbud skriver HD följande:

"En grundläggande förutsättning för besöksförbud är att det finns en klar och konkret risk för att den som förbudet avser att skydda kommer att utsättas för brott eller förföljelser eller andra former av allvarliga trakasserier. Även om en särskilt viktig omständighet vid bedömningen av risken är om den som förbudet avses gälla tidigare har begått brott mot den andra personen bör det inte i alla situationer krävas att brott har begåtts mot denne. Som exempel nämns i lagmotiven att den mot vilken förbudet avses gälla är misstänkt för ett brott som ännu inte hunnit utredas och där det alltså i viss mån kan vara oklart om det går att styrka brott. Möjligheten att besluta om besöksförbud utan att den mot vilken förbudet avses gälla har begått brott mot den andra personen bör emellertid användas restriktivt. Som framhålls i motiven måste den beslutande myndigheten alltid hålla i minnet att det bakom en begäran om besöksförbud kan ligga en konflikt mellan parterna, vilken i första hand bör lösas på annat sätt än genom ett besöksförbud." - NJA 2007 s 272

Sammanfattningsvis: Åklagaren beslutar om kontaktförbud. För att få meddela ett kontaktförbud måste det på grund av särskilda omständigheter finnas en klar och konkret risk för att den som förbudet förväntas gälla emot kommer att begå ett brott mot den som ska skyddas av förbudet. Olaga hot är ett brott och om detta har anmälts till polisen och din förälder har dömts för detta ökar det chanserna att få till ett kontaktförbud.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?