Förtida uppsägning av tjänst som ej omfattas av konsumenttjänstlagen

2015-08-24 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag är medlem på ett viktminskningscenter, gym. Vill nu gå ur tidigare än när medlemskapet gäller. De pratar då om att jag kanske kan få säga upp det men att en lösenrätt ska räknas ur som jag ska betala. Vad betyder det?Tacksam för svarMvh
SVAR

Hej!


Tack för din fråga!


Ett avtal om tillhandahållande av en tjänst avseende friskvård omfattas ej av konsumenttjänstlagen eller för den delen annan tillämplig särreglering (jfr. 1 § konsumenttjänstlagen é contrario). Sagda lag kan dock komma att tillämpas analogt i händelse av oklarheter (jfr. SOU 1979:36 s. 108 f. och 120 f. samt prop. 1984/85:110 s. 142). Innebörden härav är att i första hand bestämmelserna i det avtal som ingåtts blir avgörande, men att konsumenttjänstlagen indirekt kan få betydelse som tolkningshjälpmedel.


Vad som avses med ”lösenrätt” får sålunda i första hand bedömas med utgångspunkt i de bestämmelser som återfinns i ingånget avtal. Skulle avtalet av någon anledning ej kunna tillämpas får ledning istället sökas i konsumenttjänstlagen med tillhörande praxis.


Att avtalets ordalydelse i förevarande fall är okänd innebär att det ej med säkerhet går att uttala sig om den exakta innebörden av lösenrätten. Något som synes rimligt är dock att säljaren därmed avser en ersättning för sådana utgifter som blir onyttiga i och med en förtida uppsägning, enär sådan beslutats i praxis då det saknats bestämmelser om förtida uppsägning och rent allmänt kan anses skälig (jfr. NJA 2002 s. 644 beträffande en kurs vilken beställaren velat ”hoppa av”). Vad som slutligen kommer behöva erläggas blir dock, som redan påtalats, ytterst beroende av avtalet, vartill hänvisas.
Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (851)
2020-12-03 Ångerrätt och vad man behöver göra som privatperson
2020-11-30 Kan man kräva kompensation för en vara man inte fått och istället fått pengarna tillbaka?
2020-11-30 Kan minderårig köpa glykol?
2020-11-25 Öppet köp i butik

Alla besvarade frågor (86932)