Förtalad av arbetsgivare

FRÅGA
Min nuvarande arbetsgivare har ett flertal gånger medialt och felaktigt påstått saker indirekt om mej och hur jag utfört arbetet. Indirekt på det viset att många förstår vem som avses, vilket gör att jag känner mej uthängd, kränkt och förnedrad. Har min arbetsgivare rätt att göra så?Jag har ännu inte svarat på detta offentligt men funderar nu på att göra det och samtidigt berätta om hur illa jag anser att jag blivit behandlad. Media är också intresserad av min historia. Finns det något jag inte har rätt att berätta om mitt arbete, hur jag blivit behandlad och beskylld för, samt vad jag anser? Finns det risk att jag då gör något fel som skulle kunna få en rättslig fortsättning, dvs något rent brottsligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När du frågar om din arbetsgivare har rätt att göra som den har gjort tolkar jag din fråga som att du undrar om dess agerande är brottsligt. Svaret på den frågan beror på vissa omständigheter som du hade behövt komplettera din fråga med. Av denna anledning kommer mitt svar vara formulerat i ganska allmänna ordalag. Läs därför igenom mitt svar och återkoppla gärna till oss på info@lawline.se om du vill ha ytterligare rådgivning.

Är din arbetsgivares agerande brottsligt?

Utifrån din fråga låter det som att det är tal om något av ärekränkningsbrotten. I detta fall är förtal eller förolämpning närmast till hands (5 kap 1 § och 5 kap 3 § brottsbalken). Om din arbetsgivare har gjort sig skyldig till något av dessa brott beror på vad den har sagt samt hur lätt det är att identifiera dig som personen i uttalandena.

Förutsättningar för förtal

"Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter." (5 kap 1 § första stycket brottsbalken)

Utpekar någon

Det krävs att det utifrån uttalandet går att identifiera dig. Du skriver i din fråga att många förstår att det är dig din arbetsgivare har uttalat sig om varför denna förutsättning tycks vara uppfylld. Det kan dock vara värt att fundera över om andra har samma förmåga att koppla uttalandet till dig som du har.

Lämnar uppgift

Vidare ska det vara tal om en uppgift. Detta innebär att påståendet måste ha en sådan bestämdhet att det går att pröva dess sanningshalt. Om din arbetsgivare har uttalat sig i media om saker du har gjort på arbetet och som av andra skulle kunna uppfattas som negativt är det mycket möjligt att förtal är begånget. Har din arbetsgivare däremot avgett ett värdeomdöme eller beskyllt dig för att ha dålig humor eller moral, anses inte förtal vara begånget eftersom det isåfall inte är en uppgift. Det kan då istället vara tal om förolämpning (5 kap 3 § brottsbalken).

Ägnad att utsätta dig för andras missaktning

Ytterligare ett krav är att uppgiften ska vara ägnad att utsätta dig för andras missaktning. "Ägnad att" innebär att det är tillräckligt att uppgiften duger till att utsätta dig för andras missaktning. Det är tillräckligt att uppgiften står i strid med ett slags allmänt rådande uppfattning om hur en människa bör vara, eller hur en person i din yrkesroll bör vara. Tänk dig följande exempel:

Att påstå att en sedan länge nykter alkoholist drack en öl förra helgen kan vara förtal, medans det kan vara tillåtet att påstå detsamma om en person som inte är alkoholist. Detta beror på att påståendet kan vara förödande för den nyktre alkoholistens anseende i dennes krets, medans det för den senare personen och dennes krets är ett harmlöst uttalande.

Detta innebär att din arbetsgivares uttalande kan utgöra förtal även fast det kan te sig harmlöst för en person som inte är insatt i den branschen du verkar, om uppgiften kan få människor i din bransch att få en negativ uppfattning om dig.

Förutsättningar för förolämpning

Om det inte är en uppgift utan ett värdeomdöme kan det istället vara tal om brottet förolämpning (5 kap 3 § brottsbalken). Uttalandet måste typiskt sett kunna orsaka en kränkning av självkänslan eller värdigheten. Vidare krävs att uttalandet är riktat mot dig. I det här fallet verkar det som att din arbetsgivare har försökt anonymiserat dig samt uttalat sig i media utan dig som adressat. Om så är fallet är sannolikt inte förutsättningarna för förolämpning uppfyllda.

Vad får du berätta om ditt arbete?

I Sverige har vi en långtgående yttrandefrihet som får begränsas endast genom lag. Detta har skett genom bland annat förtalsbrottet som jag redogjort för ovan samt brott mot tystnadsplikt. Har du en tystnadsplikt och bryter mot denna kan du dömas för det senare brottet. Förtal kan inte begås mot företag, men är företaget du arbetar för litet och uttalandet du gör lätt kan kopplas till en enskild person på det företaget kan du dömas för förtal om övriga förutsättningar är uppfyllda. Arbetar du inom försvarsmakten eller på en annan myndighet aktualiseras brott som t.ex. tjänstefel eller möjligen obehörig befattning med hemlig uppgift (20 kap 1 § och 19 kap 7 § brottsbalken).

Det har även betydelse i vilket medie du gör uttalandet. Har mediet en ansvarig utgivare är det denna person som bär det straffrättsliga ansvaret om brottet inte är något av de brott som räknas upp i antingen den här, eller den här bestämmelsen. För dessa brott ansvarar du själv, men det är endast Justitiekanslern som får väcka åtal vilket sker ganska sällan.

Sammanfattning

Din arbetsgivare kan ha gjort sig skyldig till förtal om det går att identifiera dig som föremål för uttalandena och det är tal om en uppgift som kan få människor att bilda sig en negativ uppfattning om dig. Om du väljer att uttala dig om din arbetsgivare i ett medie med ansvarig utgivare har du ett ganska långtgående skydd mot straffrättsligt ansvar. Du kan dock hållas ansvarig för vissa brott om Justitiekanslern skulle väcka åtal.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga. Tar du kontakt med oss på info@lawline.se kan vi hjälpa dig vidare.

Måns Hellberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1021)
2020-09-15 Är det förtal att berätta för andra att någon har HIV-sjukdom?
2020-09-14 Kan en skrivelse utgöra förtal?
2020-09-12 Förtal mot företag?
2020-09-11 Gränsdragning för förtal

Alla besvarade frågor (84122)