Förtal om skolförälder mejlar annan skolförälder om dennes barn?

FRÅGA
HejNedan text skickades till mig och min i ett mail kom från en förälder till ett barn i vår sons klass."Det finns en diagnos för barn som din son. ADHD kallas den. Eftersom ni efterfrågar rättsförfarande i ditt mail så kan vi bara säga vänta bara, tids nog kommer det. Efter 15-årsdagen kommer ni nog få er beskärda del om han fortsätter såhär.Det är med glädje vi läser att XXXX ska byta skola. Vinnarna blir de duktiga, snälla och ambitiösa eleverna på XXXXskolan. Förlorarna blir motsvarande elever på hans nya skola. För XXXX blir det säkert likadant. Störa på lektionerna eller slåss och mobba kan man göra på alla skolor. Efter skolbytet så kanske på sikt XXXXskolans basketplan kan komma tillbaka utan att den missbrukas"Är detta förtal och kan vi anmäla?Mvh
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Den som utpekar annan som klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som typiskt sätt är ägnad att utsätta personen för andras missaktning, döms för förtal enligt 5 kap. 1 § brottsbalken (BrB) se här. Om uppgiftslämnaren varit skyldig att uttala sig eller om uppgiftslämnandet annars varit försvarligt och uppgifterna varit sanna eller föranletts av skäliga grunder, kan personen inte dömas för förtal.

Förtalsbestämmelsen tar sikte på situationer där en person sprider falsk information till andra om någon, efter vilken informationen typiskt sett leder till andras missaktning för den personen. Det krävs inte att den faktiskt har gjort det utan det räcker med att uppgiften typiskt sett leder till andras missaktning. Eftersom det är ett mejl riktat till dig där din son utpekas som klandervärd i sitt sätt, kan detta vid en första anblick tyckas uppfylla rekvisiten för förtal. Det handlar om hur uppgiften som lämnats subjektivt typiskt sett uppfattas av mottagaren vid uppgiftslämnandet som är avgörande. Uppgifterna utpekar er son som klandervärd i sitt levnadssätt och jag finner inga ursäktande omständigheter till mejlet eftersom din son redan valt att byta skola och inte längre har något med dem att göra.

Vad som är ursäktligt eller utgör skälig grund för uppgiftslämnandet är svårt att säga eftersom det bedöms utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Hade mejlet skickats under terminens gång utan att personen vetat om att din son ska byta skola, och innehållet haft en annan ton skulle detta kunna ansetts vara ursäktligt. Vårdnadshavare måste kunna kommunicera med varandra om de vill det bästa för barnen. Oavsett om uppgifterna är sanna ska noteras att det också ska finnas skälig grund för att lämna uppgifterna. Utifrån omständigheterna i ditt fall och innehållet i mejlet, bedömer jag det som att uppgiftslämnaren inte haft sådan skälig grund.

Frågan är emellertid om det räcker med att föräldrarna till den som utpekats är de enda som tagit del av uppgifterna. Rent objektivt så är ert barn och ni som föräldrar olika individer. Men frågan är om uppgifterna riskerat att barnets heder och anseende kränks, när mottagaren är dennes förälder. Barnet är under femton år och föräldern borde således ändå ha koll på barnets situation i skolan. Man kan däremot inte kringgå det faktum att barnet de facto utpekats som klandervärd i sitt levnadssätt och detta inte varit ursäktlig.

Som du ser är förtal ett brott som är svårbedömt och kan angripas med motiveringar från båda sidor. Det var detta jag ville visa dig så jag hoppas du förstår att jag inte tar ställning i frågan utan försöker reda ut vad som är rätt med den information du givit oss. Förtalsfrågor avgörs i slutändan av domstol om man väljer att gå vidare. En allmän åklagare kan efter anmälan vanligtvis inte ta upp förtalsbrott, såvida det inte rör sig om ett brott riktat mot en under femton år och det anses vara påkallat från allmän synpunkt. Det rör sig om en minderårig men det är upp till åklagaren att avgöra om åtal är påkallat från allmän synpunkt. Annars gäller för förtalsbrott att man lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten. Du kan också alltid vända dig till kommunen eller skolverket om du misstänker att uppgifterna fått annan spridning än endast till er. Det är dessa två som ansvarar för respektive utövar tillsyn över skolan.

Hoppas du fick svar på din fråg!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?