Förtal och förolämpning av politiker

Är det olagligt att håna politiker och kalla en politiker för glåpord?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i brottsbalken — BrB.

Det finns ingen principiell skillnad på hur man får bete sig mot politiker jämfört med gentemot gemene man. Vad gäller hån och glåpord finns två brott som kan bli aktuella: Förtal och förolämpning.

Förtalsparagrafen är ganska luddigt formulerad, eftersom den anses behöva vara mycket flexibel när det ska bedömas vilka uttalanden som är brottsliga och inte. Förtalsparagrafen kan sägas bestå av två delar, dels en viss typ av uttalande, dels frånvaron av omständigheter som gör uttalandet försvarligt. Specifikare uttryckt är en första förutsättning för att begå förtal att man utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller i övrigt säger någonting som är ägnat att utsätta personen för andras missaktning. Hån och glåpord kan ofta falla under denna typ av uttalanden. Därutöver krävs för att ett brott ska anses ha begåtts att man inte varit skyldig att uttala sig, och att det i övrigt med hänsyn till omständigheterna inte varit försvarligt att säga det sagda. Även i dessa fall måste dock det sagda vara sant, eller så måste man ha haft sakliga skäl att tro att det varit sant (5 kap 1 § BrB).

Förtalsparagrafens luddighet gör den svår att tillämpa, men flexibiliteten som paragrafen innebär gör till exempel att just uttalanden mot offentliga personer, till exempel politiker, mer sällan anses kriminella än uttalanden om ej offentliga personer. Även uttalanden som utgör en del i den offentliga debatten, till exempel om politiska frågor och om viss politikers lämplighet, anses oftare än andra uttalanden försvarliga och falla utanför vad som enligt förtalsbestämmelsen är brottsligt, liksom till exempel förolämpningar inom ramen för familjelivet (prop 1962:10 s B 144–145).

Förutsättningen för att begå brottet förolämpning är att man, utan att uttalandet utgör förtal, riktar en beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan, om gärningen också är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet (5 kap 3 § BrB). Även här går det att tänka sig att politiker i praktiken förväntas tåla mer än andra, men det finns inte någon lagstadgad principiell skillnad som säger att det är så.

Den stora skillnaden mellan förolämpning och förtal är att förolämpning kräver att hånet eller glåpordet framförs direkt till den förolämpade personen, medan förtal inte kan begås på detta vis, utan istället förutsätter att hånet eller glåpordet framförs till någon annan än den som uttalandet handlar om, och alltså någon annan än den som förtalas.

Jag hoppas att du fått en bättre bild av när det är kriminaliserat att håna politiker eller kalla dessa glåpord.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo