Förtal - när är ett uttalande inte brottsligt?

FRÅGA
Hej. Jag blev som barn utsatt för sexuella övergrepp av en släkting. Detta pågick under flera år, och av olika skäl anmäldes det inte. Övergreppen av släktingen pågick mellan 5 och 9 års ålder. Vid 9 års ålder berättade jag det för min förälder som konfronterade min släkting. Sedan den dagen har vi inte haft kontakt med honom, sett honom, hört av honom. Den övriga släkten vet inget av det som hände, men jag känner att det äter upp mig inifrån. Idag är jag 34 år och behöver berätta för den övriga släkten om det som hände. Det jag undrar över nu är det som gäller förtal. Om jag berättar detta, via mail eller brev för släkten, kan jag då bli anmäld för förtal och vad innebär det i så fall? Vad skulle man kunna få för straff om det hände? Hur gör man för att undvika risken att bli anmäld för förtal, men ändå få ut sanningen? Tack för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med vill jag verkligen beklaga det som hände dig som barn. I mitt svar ska jag redogöra för hur brottet förtal fungerar och hur du kan göra för att undgå att begå det brottet om du vill berätta för din släkt vad som har hänt. Längst ner i svaret finner du en kort sammanfattning.

När kan ett uttalande räknas som förtal?

Brottet förtal regleras i brottsbalken, 5 kap. 1 §. Bestämmelsen lyder:

Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.

I bestämmelsens första stycke framgår att det kan räknas som förtal att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Att berätta för din övriga släkt att en viss släkting har utsatt dig för övergrepp skulle alltså kunna räknas som förtal, eftersom övergreppen kan räknas som t.ex. brottet våldtäkt mot barn (se brottsbalken 6 kap. 4 §). Straffet för förtal är böter.

I bestämmelsens andra stycke finns det dock en undantagsregel som gör att ett uttalande som kan räknas som förtal ändå inte ska göra det. Om det var försvarligt att lämna uppgiften och om man kan bevisa att den var sann eller att man har haft skälig grund för att hålla den för sann, räknas ett uttalande inte som förtal.

Vad gäller i ditt fall?

Du begår alltså inte brottet förtal om du uppfyller lagens krav på försvarlighet och om du kan visa att uppgiften är sann eller att du i vart fall haft skälig grund för att hålla uppgiften för sann.

Vad som kan räknas som försvarligt enligt förtalbestämmelsen varierar väldigt mycket från fall till fall och rättsläget är faktiskt ganska oklart i det avseendet. I grund och botten handlar brottet förtal om att man inte får säga saker om en person som kan skada den personens anseende om det inte finns en god anledning att göra det. Om något är försvarligt eller inte beror därför väldigt mycket på hur och när man säger något, men även vem man säger det till kan påverka försvarligheten. Om man t.ex. på en stor fest med människor man inte känner så väl, på ett elakt och kränkande sätt berättar att en viss person har allvarliga drogmissbruksproblem eller är mytoman räknas det förmodligen inte försvarligt, även om det är sant att personen har sådana problem. Om man däremot på ett personalmöte, på ett sakligt sätt berättar att en viss person på arbetsplatsen har gjort något otillåtet eller opassande och att företagsledningen därför måste prata med personen i fråga, är uttalandet förmodligen försvarligt även om personen då beskylls för att ha begått ett brott.

När det gäller uppgifter som lämnas till en krets med nära anhöriga eller vänner anses man kunna uttala sig mer fritt utan att riskera att begå brottet förtal. Mot bakgrund av detta skulle jag säga att du inte riskerar att begå brottet förtal om du på ett sakligt sätt berättar om övergreppen för dina släktingar. Du kan antingen berätta det muntligen eller i brev eller mail.

Slutsats och råd

Min slutsats är att du inte riskerar att begå brottet förtal om du på ett sakligt sätt meddelar din familj och dina släktingar (i vart fall dina nära släktingar) om att din släkting begick sexuella övergrepp mot dig när du var liten. Det måste enligt min mening vara försvarligt, i vart fall om du bara planerar att berätta för dina släktingar som säkert undrat vad som hände, dvs. varför du inte har någon kontakt med den aktuella släktingen osv.

Om du har fler frågor eller känner dig osäker tycker jag att du ska kontakta polisen. Din släkting kommer dock inte att kunna dömas för något brott, eftersom preskriptionstiden med största sannolikhet har löpt ut.

Det kan också vara bra att veta att när det gäller just brottet förtal är det bara målsäganden, dvs. din släkting, som kan anmäla och åtala för brott. Det är bara i särskilda fall som en åklagare kan göra detta. Nu tror jag i och för sig inte att du kommer att begå något brott, men om din släkting mot förmodan skulle försöka anmäla eller åtala dig kommer han inte att få någon hjälp av en åklagare.

Jag hoppas att du blir nöjd med mitt svar. Lycka till vidare!

Vänligen

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1215)
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?
2021-05-31 Preskriptionstiden för grovt förtal

Alla besvarade frågor (93068)