Förtal genom lämnande av uppgift i bok

Hej! Om jag skriver en bok om en persons brottsliga gärning kan jag då fällas för förtal? Personen är inte namngiven men kan pekas ut i sitt förhållande till mig. Brottet gick inte till åtal och är idag preskriberat. Innehållet i boken är av allmänintresse.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen brottsbalken (BrB) och tryckfrihetsförordningen (TF).

Förtalsbrottet är ett förhållandevis avancerat sådant; det finns flera aspekter och delar av brottet att ta hänsyn till. Jag kommer gå igenom det ganska detaljerat nedan. I slutsatsen finner du min bedömning av situationen.

Brottet

Förtalsbrottet, som regleras i 5 kap. 1 § BrB, består av flera delar. Nedan går jag igenom de för dig relevanta delarna.

Till att börja med måste en levande människa "utpekas".
Jag tolkar din fråga som att du i din bok pekar ut en person med tillräcklig tydlighet för att denne ska kunna anses utpekad. Detta då den, såsom jag tolkar det, blir mycket lätt att identifiera utifrån dina uppgifter.

Därutöver måste personen ifråga också utpekas såsom "brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt".
Eftersom du i din bok beskriver en persons brottsliga gärning kan du sannolikt anses peka ut denne som brottslig. Bedömningen av om en gärning är brottslig är dock förhållandevis komplicerad, därför kan det vara svårt att veta säkert.

För att förtalsbrottet ska anses ha fullbordats måste även uppgiften som utpekandet skett genom kommit till någon annans kännedom.
Vid publicering av en bok kommer uppgiften förstås att komma till andras kännedom. Den utpekade omfattas inte av detta, utan det måste vara tredje män (andra än du och den utpekade).

Undantaget

I 5 kap. 1 § 2 st. återfinns en undantagsregel. Det som blir relevant för dig är om det var "försvarligt" att du lämnade uppgiften och om du kan visa att den var sann eller att du hade skälig grund att tro att den var sann.

Försvarslighetsbedömningen tar typiskt sett sikte på en situation som är jämförlig med en där skyldighet att uttala sig förelegat (till exempel vid polisförhör eller anmälningsplikt). Ett annat exempel är en situation där det kan anses ha varit relevant att göra utpekandet (till exempel i en offentlig debatt om allmänna angelägenheter). Omständigheter i övrigt kan också påverka, till exempel om uppgiften lämnas inom en förtrolig krets. Ett annat exempel kan vara formuleringen: "om det är försvarligt att […] kalla någon för alkoholmissbrukare, behöver det inte vara försvarligt att kalla honom för ett fyllesvin."
Beskrivningen ovan är huvudsakligen hämtad från boken Brotten mot person och förmögenhetsbrotten av andra upplagan, sida 98 och efterföljande. Enligt min uppfattning vore det sannolikt inte försvarligt att i ditt fall peka ut personen ifråga, men det beror självklart i mycket hög grad på ovanstående faktorer och jag är ju inte helt införstådd med omständigheterna.

Förutom att det ska ha varit försvarligt att göra utpekandet ska det alltså även kunna visas att uppgiften var sann eller att du hade skälig grund att tro att den var sann.
Ett enkelt sätt att styrka sanningshalten i ett påstående om att ett brott begåtts är förstås att hänvisa till en eventuell fällande dom gällande gärningen. Att det i ditt fall inte finns en sådan innebär dock inte att domstolen i ett eventuellt förtalsmål mot dig skulle kunna pröva frågan. Det ter sig dock spontant svårt att bevisa ett preskriberat brott som aldrig lett till åtal. Denna punkt är helt enkelt beroende av hur väl du kan styrka det du påstår har skett.

Tryckfrihetsförordningen

Eftersom du lämnar uppgifter i en bok aktualiseras TF genom 1 kap. 5 § TF. Det finns dock undantag från tryckfriheten. Ett sådant undantag är tryckfrihetsbrott, varav förtal är ett enligt 7 kap. 4 § TF.

Slutsats

Min bedömning utifrån de begränsade uppgifter jag har tillgång till är att det du sannolikt skulle göra dig skyldig till förtal genom att utpeka en person som brottslig i din bok. Detta eftersom det sannolikt inte skulle kunna anses försvarligt och det mycket väl skulle kunna innebära avsevärd svårighet för dig att bevisa sanningen i dina påståenden.

Min rekommendation till dig är därmed att helt enkelt inte peka ut personen ifråga. Om det är möjligt för dig att på ett tillfredsställande sätt behandla brottet och din syn på det utan att peka ut personen så specifikt att denne kan identifieras ter sig detta som den bästa lösningen.

Avslutningsvis kan det vara värt att återigen betona att förtalsbrottet är mycket komplext och omdiskuterat. Bedömningarna är därför, även i fall då bedömaren har tillgång till information om samtliga omständigheter, svåra att göra med säkerhet.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Svar till kommentar

De upplysningar du lämnat förändrar egentligen inte helhetsbedömningen enligt min uppfattning. Det låter som att du möjligen skulle ha relativt goda förutsättningar att bevisa att uppgifterna är sanna, men min bedömning är fortfarande att utpekandet sannolikt inte skulle kunna anses försvarligt. Detta baserar jag på att det nog kan tänkas finnas alternativ till ett specifikt utpekande (som att inte så tydligt ange relationen er emellan, även om jag förstår att det är en del av poängen med berättelsen) och att det är svårt att säga om din bok kan anses som något i stil med offentlig debatt om allmänna angelägenheter.

Min rekommendation till dig är att antingen göra utpekandet vagare för att vara på den säkra sidan eller kontakta en professionell jurist för en mer exakt bedömning. Jag tror att det borde gå att ge ett ganska säkert svar på din fråga för den som är insatt i den praxis som finns på området.

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”