Förtal genom kritik av vetenskapligt arbete

FRÅGA
Undertecknad är Med dr/psykiatri, KI, disputerad på ny behandlingsmetod vid fetma. Tre docenter + två professor granskade de tre studierna och gav vid disputation bl a utlåtandet: Studiernas vetenskapliga kvalitet är god, dess studiedesign, genomförande och presentation. Metodologiskt uppfyller arbetena gängse vetenskapliga krav.. Behandlingsmetoden är internationellt uppmärksammad. Landstingen ville införa den över hela landet. Långtgående förhandling pågick. Då lästa dietist (docent) på sjukhus två av studierna och underkände studiernas evidens (vetenskaplighet). Brevet vidarebefordrades via mail till alla berörda landsting. Förhandlingarna, som handlade om milj-upphörde. Personen körde alltså i sitt personliga yttrande över, tre docenter, två professors yttrande, från KI. Min kompetens som forskare har blivit underkänd och misskrediterad och jag har förlorat miljoner.Förtal – hur gå vidare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Din fråga aktualiserar huvudsakligen brottsbalken (BrB).

Utredning

Förtalsbrottet, som regleras i 5:1 BrB, består av flera delar. Till att börja med måste en levande människa "utpekas". För att detta rekvisit ("krav") ska anses uppfyllt räcker det med att en person utpekas med tillräcklig precision för att den som mottar en uppgift ska kunna identifiera den utpekade.

Därutöver måste personen ifråga också utpekas såsom "brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt" eller så måste uppgiften annars vara ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Med att utpekas som brottslig avses helt enkelt att en person uppges ha begått ett brott enligt lag. Med klandervärd i sitt levnadssätt avses en mängd omständigheter och det är inte alltid helt lätt att avgöra var gränsen går, men ett typexempel anses vara att peka ut någon som pedofil (utan att påstå att vederbörande faktiskt begått ett brott). Med uppgift som är ägnad att utsätta någon för andras missaktning avses en uppgift som typiskt sett skulle göra att en genomsnittsperson skulle missakta den utpekade.

För att förtalsbrottet ska anses ha fullbordats måste även uppgiften som utpekandet skett genom kommit till någon annans kännedom. Det kan i princip räcka med att en enda person på något sätt får del av informationen. Gärningen måste inte nödvändigtvis ha lett till någon faktisk skada, men det underlättar för målsäganden (brottsoffret) och är en förutsättning för en eventuell skadeståndstalan. I 5:1 2 st. återfinns en undantagsregel för fall då uppgiften är sann och den som lämnade uppgiften varit skyldig att göra det eller om det annars var försvarligt.

Enligt min uppfattning kan det som hänt i ditt fall antagligen inte klassas som förtal, eller för den delen något annat brott. Detta eftersom du, såsom jag förstår din fråga, inte utpekats som klandervärd i ditt levnadssätt genom att ditt arbete kritiserats. Det ter sig i och för sig inte omöjligt att förtala någon i form av att kritisera vederbörandes arbete, exempelvis genom att utpeka arbetet som en medveten lögn med illvilligt syfte, men det är knappast vanligt förekommande. Förutsatt att dietisten ifråga enbart kritiserat ditt arbetes kvalitet är det mycket osannolikt att det kan betraktas som förtal. Även om det utgjorde förtal skulle det även finnas processuella hinder för att det skulle leda till en fällande dom.

Handlingsplan

Min rekommendation till dig är att förbereda dig för att vid vårt kommande samtal beskriva de relevanta uttalandena närmare. Det är inte otänkbart att uttalandena kan utgöra förtal eller för den delen grunda skadeståndsskyldighet, men preliminärt bedömer jag det som mycket osannolikt.

Jag kommer att ringa dig på måndag 30/9 17:00 för uppföljning av ärendet. Fungerar inte den här tiden får du gärna maila mig på magnus.gustafsson@lawline.se.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (904)
2020-01-31 Kan en fråga ställd på ett allmänt forum utgöra förtal?
2020-01-30 Förtal på grund av dålig referens
2020-01-30 Kan lögner från son och hans fru utgöra förtal?
2020-01-30 Är det förtal när styvmor påstår stöld som inte ägt rum?

Alla besvarade frågor (77126)