Förtal-betalningsanmärkningar

FRÅGA
Hej!Jag undrar om det är ärekränkning eller förtal om en person delar ut lappar med ens betalningsanmärkningar till alla medlemmar i en förening, trots att personen i fråga har mycket hög kreditvärdighet och inga skulder? Det är inga uppgifter som personen i fråga har tillgång till utan endast hört från andra.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om någon pekar ut någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning kan detta utgöra förtal enligt 5:1 BrB.

För att förtal ska anses vara för handen krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. För det första ska personen som blivit förtalad vara identifierbar, det betyder med andra ord att genom dessa lappar ska det framgå vem som avses. Dessutom måste dessa lappar ha resulterat i att personen i fråga drabbats av andras missaktning, bedömningen för detta ska göras i förhållande till värderingarna i de kretsar där den utpekade lever och verkar(t ex.föreningen). Det räcker med att det finns en risk för att personen i fråga utsätts för föreningsmedlemmarnas missaktning för att förtal ska föreligga därför behövs alltså inte bevis för att den utpekade faktiskt utsätts för missaktning.

Att påstående faktiskt är sanna och i detta fall att det faktiskt föreligger betalningsanmärkningar är inte hinder för att förtal föreligger.

Vidare kan man undgå straffansvar om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken och personen i fråga visar på att uppgiften var sann eller haft skälig grund för att tro att uppgiften var sann. Vad man ser på i detta fall är om det fanns en försvarlig anledning till att lämna ut lapparna om betalningsanmärkning, man väger intresset av om det finns ett allmänt intresse av att uppgiften lämnas ut gentemot den utpekades intresse av att vara fredad. Detta måste alltså bedömas närmare utifrån omständigheterna i det specifika fallet.

Med Vänliga Hälsningar,

Michelle Brodin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll