Förtal även vid sanna uppgifter?

Jag har levt med en man som parasiterat på mig och som har ljugit om sitt förflutna. Detta har jag upptäckt och dessutom fått reda på att han utnyttjat andra kvinnor på samma sätt. Han är oerhört manipulativ. Jag har fått ut honom från min lägenhet nu.

Kan jag skicka en varning till hans nya kvinna, utan att kunna bli stämd för förtal? Jag vill inte att hon ska råka ut för samma sak!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Förtal regleras i 5:1 Brottsbalken.
Rekvisiten för brottet är:
1. den som - i detta fall Du,
2. utpekar någon - i detta fall ditt ex,
3. som brottslig eller klandervärd - detta verkar inte förekomma här,
4. eller lämnar uppgift - man brukar tala om att det krävs ett påstående som kan mätas i sanningshalt, så en uppgift i lagens mening kommer du lämna om du bestämmer dig för att varna ditt ex nya kvinna,
5. som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning - begreppet "ägnad att" ska förstås som att uppgiften typiskt sett bidrar till att andra missaktar den utpekade. Vad gäller begreppet "andras" ska detta bara peka på att det krävs att uppgiften i sig kommit en tredje part (i detta fall den nya kvinnan) tillkänna.

Begreppet "missaktning" blir det relevanta för din fråga. Bedömningen utgår från den utpekades (alltså i detta fall ditt ex:s) utgångspunkt och de följder ett utpekade skulle få för denne. Exempel på vad som kan tänkas utgöra ett utpekande som utsätter någon för andras missaktning ges genom begreppsparet "brottslig eller klandervärd". Hade den frågan du ställt här även innehållit en uppgift om vem som är ditt ex, skulle detta kunna räcka för att typiskt sett utsätta denne för andras missaktning. Att däremot bara beteckna någon som "elak" eller något annat subjektivt faller utanför bestämmelsen.

I paragrafens andra stycke ges dock några undantag: Om någon är skyldig att uttala sig, här avses främst skyldighet på grund av särskilt yrke eller liknande, kan denne undkomma straffansvar. En annan möjlighet är i de fall det varit försvarligt att lämna uppgiften och det kan visas att den var sann eller välgrundad (här svänger alltså bevisbördan så att den som påstår något även måste bevisa det).
Vid bedömning av försvarligheten i frågan ställs ursäkten för att lämna uppgiften i relation till allvarligheten i påståendet, ju högre grad av missaktning desto högre grad av ursäkt krävs (denna relation gäller även beträffande beviskravet för bevisningen om påståendet var sant).

Slutligen: Bestämmelsen om förtal är väldigt löst hållen och slår förhållandevis brett enligt dess ordalydelse. Tanken med att inte tillåta uppgifter, som utsätter någon för andras missaktning, är delvist att personer inte ska behöva bli förföljda för sina tidigare misstag. Med det sagt kan det finnas anledning att betänka just hur Du skulle varna ditt ex:s nya kvinna.

Philip SöderbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”