Förtal att påpeka grannes hot till hyresvärd?

FRÅGA
Min granne har vid ett tillfälle medvetet blockerat mig i trappuppgången och dessutom hotat med att slå mig. Jag känner mig illa till mods och funderar på att prata med hyresvärden (jag bor i hyresrätt). Skulle det kunna räknas som förtal?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Allmänt om förtal

Förtal, BrB 5:1, utgör en typ av ärekränkning och är straffbart enligt Brottsbalken. I Sverige tar ärekränkningsbrotten inte sikte på huruvida något är sant eller ej, utan på om uppgiften som lämnas är ämnad att skada den det handlar om.

Förtal innebär helt enkelt att en person pekar ut någon annan som brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar en uppgift som är avsedd att skapa missaktning, från andra, på den utpekade personen. D.v.s. en person lämnar en nedsättande uppgift om en annan person till tredje man.

Det krävs alltså att en uppgift är avsedd att utsätta den utpekade för andras missaktning. Det räcker således inte att peka ut någon annan som brottslig, t.ex. skulle en uppgift om att person x körde för fort knappast utsätta honom för andras missaktning. Utgångspunkten för bedömning får tas i vad som är socialt accepterat på den ort och i den personkrets eller samhällsgrupp den utpekade vistas i.

I paragrafens andra stycke finns en ansvarsfrihetsregel. Den tar sikte på situationer när en nedsättande uppgift är sann och det fanns en skyldighet att lämna uppgiften, eller det annars var försvarligt att lämna uppgiften. Detta är alltså inte en allmän regel om att en sanningsenlig uppgift inte är förtal, utan ett undantag för när en sanningsenlig nedsättande uppgift är fri från ansvar. Skyldighet föreligger t.ex. i polisförhör eller vittnesmål. Vad som kan vara en försvarlig grund är inte klarlagt i lagtext, men vår långtgående yttrandefrihet måste beaktas vid bedömning.

Bedömning i detta fall

Att påpeka att någon har blockerat en i en trappuppgång är knappast något som skulle skapa missaktning från andra. Ett hot om att slå någon kan vara sk. olaga hot och således vara en brottslig gärning. Att peka ut någon annan som brottslig är som huvudregel inte okej, om det skapar missaktning hos andra (tanken är att brottslighet ska avhjälpas via rättsskipning, inte genom sociala bestraffningar). I detta fall kan det tänkas att du pekar ut din granne som brottslig utgör förtal enligt huvudregeln, då det objektivt kan skapa missaktning mot din granne. Det går dock att ifrågasätta huruvida påståendet, om att din granne en gång hotat att slå dig, är av såpass allvarlig art att det kan vara förtal.

Ifall det är att se som förtal kan det, enligt min mening, även falla under ansvarfrihetsregeln. Du som boende bör, enligt min mening, kunna meddela din hyresvärd hur din hyressituation ser ut, t.ex. hur den påverkas av dina grannars beteende. Däremot kan du sannolikt inte sprida informationen till alla dina grannar.

Med vänlig hälsning,

Anton Olenius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?