Förtal att bli uthängd som otrogen och lögnare?

Hej

Vad anses som kränkande enligt PUL ?

Jag har blivit uthängd som otrogen o lögnare på en blogg och det känns ju inte alls roligt. De har skrivit både mitt namn och företaget jag jobbar på.

Kan jag anmäla enligt pul eller är kränkningen inte grov nog?? E ju väldigt luddigt i pul står ju egentligen inte alls hur de ska tolkas. Även om allt skulle vara sant så kan de ju inte vara av intresse för allmänheten utan de måste ju gå under min personliga integritet.

Tacksam för er sida

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Om jag utgår ifrån din situation om att du upplevt att någon kränkt dig på internet, så är det närmast till hands att tänka sig att det rör sig om förtal och inte ett brott mot personuppgiftslagen. Förtal innebär att någon utpekar dig som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att någon lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta annan för andras missaktning (5 kap. 1 § 1 st. brottsbalken). Det krävs inte att uppgiften i ett enskilt fall de facto har framkallat andras missaktning, utan det räcker med att uppgiften typiskt sett kan framkalla en sådan negativ uppfattning hos andra om dig. Föga klandervärda eller vanliga uppgifter faller inte under straffbestämmelsen. Uppgiften måste vara av allvarligare beskaffenhet. Förtal är fullbordat när de kränkande uppgifterna kommit till tredje mans kännedom, vilket betyder att minst en utomstående ska ha kunnat ta del av uppgifterna.

Huruvida uppgifterna som lämnats är sanna eller inte, spelar som huvudregel ingen större roll. Emellertid fritas gärningsmannen, under vissa omständigheter, när denne lämnat sanna uppgifter (eller hade skälig grund att hålla den för sann). Det gäller när uppgiftslämnaren varit skyldig att uttala sig eller när det var försvarligt att lämna uppgifterna (5 kap. 1 § 2 st.). En typsituation där någon har skyldighet att uttala dig är vid fullgörande av vittnesplikten. I ditt fall tycks ingen skyldighet funnits för uppgiftslämnaren att uttala sig.

I din situation finns inget som talar för att det var försvarligt att yppa sig kränkande om dig. En uppgift kan vara försvarlig om den har högt allmänintresse eller på annat sätt kan stödja sig på den demokratiska yttrandefriheten. En avvägning görs mellan ditt enskilda intresse mot kränkande yttranden och intresset av yttrandefrihet. Bedömningen av sanningshalten av uppgifterna är endast av relevans om uppgiftslämnaren varit skyldig att uttala dig eller om det varit försvarligt att lämna uppgifterna.

Förtal är ett uppsåtsbrott, vilket medför att uppgiftslämnaren måste haft uppsåt i förhållande till att lämna uppgift om annan och de omständigheter som föranledde att uppgiften ansågs ägnad att utsätta den utsatte för andras missaktning. Om de kränkande uppgifterna i ditt fall varit av allvarlig beskaffenhet och tillräckligt kränkande är inte alldeles flagrant, dock så är det möjligt att det skulle kunna vara fråga om förtal.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo