FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB22/02/2016

Förtäckt olaga hot?

Kan "Någon gång kommer isen att brista och då är jag där..." räknas som olaga hot om detta skriks fram i "affekt" (han var skitarg) och stod 30-40 cm ifrån mig.

Personen ifråga är dessutom muskelbyggare och stor...

I sammanhanget, kan detta klassas som ett hot?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

För att det ska röra sig om olaga hot så krävs det att gärningsmannen hotar med brottslig gärning, exempelvis misshandel, på ett sätt som typiskt sett väcker allvarlig fruktan hos det specifika offret för egen säkerhet till person. Detta framgår av Brottsbalk (1962:700) 4:5 första stycket. Eftersom bestämmelsen ger möjligheten att bedöma andra yttringar av gärningsmannens farlighet än dem som har ett direkt samband med den åtgärd som åsyftas i det framställda hotet så kan faktumet att kroppsbyggaren skrek i ditt ansikte, och att han har en synbarligen avsevärd kroppsstyrka, tala för att uttalandet typiskt sett borde ha väckt allvarlig fruktan hos dig för din egen säkerhet. Problematiken i detta fall ligger dock i att uttalandet saknade explicit referens till brottslig gärning.

Det ska först noteras att även förtäckta hot kan falla under straffbestämmelsen (jämför domen i NJA 2013 s. 1227). Det är dock en svår fråga i rättstillämpningen att göra en avgränsning mellan straffbara hot och sådana uttalanden som anses för vaga, diffusa eller mångtydiga för att de ska utgöra olaga hot. För att illustrera svårigheten kan några exempel belysas. I mål B 6035/97 ansåg Stockholms tingsrätt att uttalanden om att en person skulle betala sin skuld för att undvika otrevligheter inte utgjorde olaga hot, med hänvisning till att ”otrevligheter” kunde avse i princip vad som helst och att det inte är olagligt i sig att kräva betalning. I mål B 1618/99 kom Helsingborgs tingsrätt fram till att uttalandena ”vi ses utanför” och ”din tid kommer” saknade referenser till våld, varav det inte ansågs röra sig om olaga hot. Faktumet att den som framförde uttalandena var arg och berusad ansågs inte heller ha någon betydelse i detta fall. Eftersom kroppsbyggaren i ditt fall inte gjorde några explicita referenser till våld och en liknelse om brusten is kan avse i princip vad som helst så talar det emot att det ska anses som olaga hot. Att han var arg har sannolikt inte heller någon större betydelse mot bakgrund av mål B 1618/99. Eftersom man gör en helhetsbedömning i det enskilda fallet så går det dock inte att helt utesluta att kroppsbyggarens uttalande kan tolkas som ett förtäckt hot mot bakgrund av alla omständigheter vid hottillfället.

Jag rekommenderar att du vänder dig till polisen. Förutom att ta upp anmälan så kan polisen även svara på frågor. Eftersom utredningar av olaga hot är komplicerade i fråga om bevisning så är det viktigt att du också överlämnar namn och telefonnummer på eventuella vittnen från hottillfället.

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare
Hittade du inte det du sökte?