Förtäckt hot?

FRÅGA
Är " du kommer få se"ett hot ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar Brottsbalken (BrB). Enligt 4 kap. 5 § BrB kan den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, dömas för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år.

Hot om brottslig gärning

Det anses vara olaga hot om en person antingen hotar någon med vapen eller om personen hotar om att utföra en brottslig gärning mot någon och hotet är allvarligt menat. Det är utan betydelse om personen faktiskt tänkt fullfölja hotet eller inte, men det beaktas vid straffmätningen. Hot om brottslig gärning mot t.ex. en nära bekant till den hotade faller också under denna bestämmelse.

Allvarlig rädsla

Hotet ska ha varit ägnat att framkalla allvarlig rädsla hos den hotade att hotet ska verkställas. Även om den hotade personen inte blir rädd då han/hon inte inser allvaret i hotet kan det ändå föreligga olaga hot om den som hotat gjorde det i syfte att framkalla allvarlig rädsla. Olaga hot föreligger även om det inte uttalades till personen direkt om den som hotade hade i tanke att hotet skulle förmedlas vidare till den hotade; var det inte tänkt att personen skulle få ta del av hotet anses det inte utgöra olaga hot. Om den hotade personen inte bryr sig om hotet eller vet att han/hon enkelt kan avstyra det är det inte heller fråga om olaga hot.

Förtäckt hot

Vid förtäckt hot finns det inte något direkt hot om brottslig gärning, någon som t.ex skriver "du ska passa dig" har inte direkt hotat med en brottslig gärning, men personen som läser det kan ändå uppfatta det som hotfullt. I ett rättsfall från Högsta domstolen, NJA 2013 s. 1227, har man uttalat att "Med hot om brottslig gärning förstås en gärning som av en annan person uppfattas som ett påstående om att brott kommer att utföras. Hotet behöver inte vara öppet utan det kan vara förtäckt, dvs. en antydan om vad som avses". I det nämnda rättsfallet hade Högsta domstolen tagit hänsyn till hur gärningsmannen hade förhållit sig till den hotade, trots att hotet inte var uttryckligt var det ägnat att framkalla rädsla hos den hotade, vilket gärningsmannen borde ha förstått.

Sammanfattning

Svaret på din fråga är alltså att "du kommer få se" kan anses utgöra förtäckt hot. Även om hotet inte uttryckligen är direkt kan det anses utgöra förtäckt hot med hänsyn till övriga förhållanden som medför att den hotade personen uppfattar påståendet som att brott kommer att utföras.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Noa Shasavar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1275)
2022-01-24 Hur många busringningar krävs för att utgöra ofredande?
2022-01-23 Vad gör man vid olaga hot?
2022-01-16 Hur många busringningar krävs det för att det ska vara brottsligt?
2022-01-16 Får man filma eller fota någon som blir misshandlad?

Alla besvarade frågor (98655)