Försörjningsplikt mot make efter att maken träffat annan partner?

2017-11-20 i Underhåll
FRÅGA
Om man ligger i skiljsmässa och ena maken har skaffat en ny partner, har den andra maken då fortfarande försörjningsplikt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I det fall äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad, så är makarna försörjningsskyldiga gentemot varandra, fram tills att dom avseende äktenskapsskillnad har vunnit laga kraft. Efter genomförd äktenskapsskillnad är huvudregeln att varje make svarar för sin försörjning. Det finns emellertid undantag. I det fall "den ena maken behöver bidrag till sitt underhåll under en övergångstid, har den maken rätt att få underhållsbidrag av den andra maken efter vad som är skäligt med hänsyn till denna makes förmåga och övriga omständigheter", eller "har den ena maken svårigheter att försörja sig själv sedan ett långvarigt äktenskap har upplösts eller finns det andra synnerliga skäl, har den maken rätt till underhållsbidrag av den andra maken för längre tid än som anges i andra stycket. Vid prövning av den rätten skall hänsyn tas till om den ena maken behöver bidrag för att skaffa sig pensionsskydd." (6 kap. 7 § äktenskapsbalken).

Försörjningsplikten efter äktenskapsskillnad är avsedd för undantagssituationer och ska tillämpas restriktivt. I förarbeten och praxis stadgas det att försörjningsplikten i allmänhet enbart bör utgå under en omställningsperiod, i syfte att ge den behövande maken möjligheter att genom utbildning och omskolning skaffa förvärvsarbete eller förbättra inkomsterna. Försörjningsplikten ska emellertid inte kvarstå efter att den behövande maken ingått en ny relation. Detta beror dock på huruvida dennes nya partner har en god ekonomi eller inte. Kan den nya partnern inte försörja din före detta make, kan din försörjningsplikt stå kvar.

Vänligen

Pontus Schenkel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?