Försök till bedrägeri genom pyramidspel

Försök till bedrägeri och penningtvätt ? Hej - om en person - promotar ett pyramidspel/ponzi bedrägeri på nätet och offline - i syfte med att tjäna provision på de personerna som de skriver in i bedrägeriet. Kan detta klassas som försök till bedrägeri ? - personerna gör ju det uppenbart i syfte att få ut provision och sprida bedrägeriet vidare.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

I 9 kap. 1 § brottsbalken (BrB) framgår att den som medelst vilseledande förmår något till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till fängelse i högst 2 år.

I 9 kap. 11 § BrB framgår att för försök eller förberedelse till bedrägeri, grovt bedrägeri… döms det till ansvar enligt 23 kap. BrB.

I 23 kap. 1 § BrB framgår sägs att om någon har påbörjat utförandet av visst brott utan att detta kommit till fullbordan, skall han i de fall särskilt stadgande givits därom dömas för försök till brottet, såframt fara förelegat att handlingen skulle leda till brottets fullbordan eller sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten.

För att en viss handling ska kunna anses vara försök till, exempelvis bedrägeri, så krävs att handlingen ska kunna sägas passa in i ordalydelsen för både bestämmelsen om bedrägeri i 9 kap. 1 § och bestämmelsen om försöksbrott i 23 kap. 1 §. För att utreda om så är fallet ska en helhetsbedömning av situationen göras, för att så ska kunna ske behöver alla omständigheter beaktas.

När det som här är tal om just ett pyramidspel, vilket är allmänt känt som ett bedrägligt upplägg, får det dock förutsättas att personen som försökte sälja in det hade för avsikt att bedra personerna som upplägget presenterades inför, förutsatt att uppsåt förelåg. Vad som kan bli svårt i fallet är just att avgöra huruvida uppsåt förelåg, det vill säga huruvida personen i fråga var medveten om att detta var just ett pyramidspel. Det är tyvärr inte möjligt för mig att utreda det med den information jag har fått, men så som jag förstår omständigheterna som du har beskrivit så finns det möjlighet att gå vidare med fallet genom en polisanmälan. Om du känner dig säker på att personen var medveten om det bedrägliga i upplägget så råder jag dig att utföra en polisanmälan. 

Jag hoppas detta utgjorde svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Gustav OtteboRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”