Försök till bedrägeri

FRÅGA
jag har anmält min bild till försäkringen efter en singelolycka, bilen hade råkat ut för en till olycka innan och då var den bara trafikförsäkrad, bilen gick och använda så jag teckande fullförsäkring, sedan råkade jag som sagt för en singel olycka, nu har försäkringen skickat ärendet till polisen för utredning av försök till försäkringsbedrägeri, det enda beviset jag har är journal från sjukhuset. kommer jag att bli dömd till bedrägeriförsök eller är det värd att skaffa sig en advokat att göra en anmälan på försäkringsbolaget? vad blir det för straff ifall om jag blir dömd. värdet av bilen handlar om 18 000 _ 20 000 kr
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!

Jag kommer nedan att redogöra för de förutsättningar som krävs för att brottet skall kunna aktualiseras.

Försök till bedrägeri

Brottet bedrägeri regleras i 9 kap. 1 § brottsbalken, se här. För att ansvar skall utdömas krävs att Du genom ett vilseledande förmått någon annan till en disposition(någon form av handling alt. underlåtenhet att agera) som lett till en vinning för dig samt skada för den vilseledde. Brottet har inte fullbordats i ditt fall och således aktualiseras istället frågan om Du eventuellt skulle kunna stå till svars för ett försök till bedrägeri. Att försök till bedrägeri är straffbelagt ser vi i 9 kap. 11 § samt 23 kap. 1 §. De förutsättningar som skall vara uppfyllda för att Du skall dömas för brottet i fråga är:

* Uppsåt såsom fullbordat brott- det så kallade överskjutande uppsåtet. Detta uppsåt prövas i förhållande till de rekvisit som finns i bedrägeribestämmelsen. Det är svårt att säga om Du uppfyllt dessa med uppsåt! Jag kan kort sammanfattat säga att, om Du med syftet att få ut försäkringspengar försökt vilseleda försäkringsbolaget, och detta försök skulle leda till en ekonomisk vinning för dig samt en likvärdig ekonomisk förlust vid ett fullbordat brott(räcker i princip med att det skall uppkomma en beaktansvärd fara för slutlig förlust för försäkringsbolaget), så är uppsåtet uppfyllt. 

* Försök skall vara särskilt föreskrivet- se 9 kap. 11 § samt 23 kap. 1 §.

* Du skall ha påbörjat ett brott som ej fullbordats- man talar här om att den så kallade "försökspunkten" skall vara uppnåd. Vid försäkringsfall av ditt slag brukar försökspunkten i praktiken anses vara uppnådd då man sänder in en blankett/skrivelse till försäkringsbolaget om att få ut försäkringspengar för en olycka. Jag tolkar att Du sänt in en skrivelse av detta slag!

* Brottet bedrägeri har ej fullbordats!

* Konkret fara skall ha förelegat för brottets fullbordan alt. varit uteslutet på grund av tillfälliga omständigheter- i praktiken har domstolarna varit väldigt extensiva vid bedömningen om fara förelegat eller inte. I ditt fall skulle jag säga att faran var utesluten på grund av den tillfälliga omständigheten att försäkringsbolaget "kom på dig". Detta försök kan likväl vara straffbart även om det inte förelåg en konkret fara för bedrägeriets fullbordan!

Jag har ovan redogjort för de förutsättningar som krävs för att kunna fällas för brottet försök till bedrägeri. Om Du uppfyllt dessa förutsättningar är omöjligt för mig att säga utifrån de uppgifter Du angett. Jag hoppas ändå att jag kunnat bistå dig med någorlunda bra hjälp!

Med vänlig hälsning, 

Anes Sabic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (371)
2020-07-14 När aktualiseras bedrägeri?
2020-07-07 Vad är straffet för bedrägeri?
2020-07-01 Jag har blivit vilseledd vid ett hundköp. Kan det röra sig om bedrägeri?
2020-06-29 Vad kan man göra om man troligtvis har blivit utsatt för bedrägeri vid en bilaffär?

Alla besvarade frågor (81909)