Försäljning av bostad utan samtycke i samboförhållande

FRÅGA
Hej, Min sambo och jag äger en gemensam bostadsrätt. Jag vill separera. Kan min sambo motsätta sig försäljningen av den gemensamma lägenheten. Vad kan man göra för att "tvinga fram" försäljningen av lägenheten så att var och en sedan letar efter en lämplig bostad?Lägenheten är den enda som vi äger gemensamt. Äganderätt till allt annat - bank tillgångar, bohag, m.m. är reglerat i ett bodelningsavtal. Tack på förhand och mvhAbdul KhakeeProfessor em.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Samboegendom

Sambors gemensamma bostad utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning, 3 § sambolagen. En sambo får inte utan den andra sambons samtycke sälja en bostad som utgör samboegendom, 23 § sambolagen. Med sambors gemensamma bostad avses exempelvis en bostadsrätt som den ena eller som båda äger tillsammans, 5 § 3 sambolagen.

Bodelning

Jag utgår från att ni har köpt bostaden för gemensamt bruk och innehar den med samäganderätt. Du skriver att du vill sälja bostaden och att båda därefter på egen hand letar ny lägenhet. Möjligheten finns annars att göra en bodelning avseende bostaden. Den som bäst behöver bostaden får behålla den, varefter den andra personen blir ersatt med halva värdet, 16 § andra stycket och 17 § första stycket sambolagen.

Försäljnings utan samtycke

Om du ändå vill sälja bostaden, och din sambo motsätter sig en sådan försäljning, har du möjlighet att söka rätt i tingsrätten, 24 § sambolagen. Det kan dock vara svårt eftersom kraven på samtycke är motiverade av ett starkt skyddsintresse. En sambo får dock sälja samägd egendom, trots att den andra sambon motsätter sig det, om domstol tillåter det. En begäran om försäljning ska bifallas om den den andra sambon inte kan visa synnerliga skäl för anstånd, 6 § lag (1904:48 s.1) om samäganderätt (samäganderättslagen).

Avslutande råd

Av ovanstående kan slutsatsen dras att det är svårt att sälja en gemensam och samägd bostad utan den andra sambons samtycke. Utfallet beror på de enskilda omständigheter som råder i ert fall. "Synnerliga skäl" är svårt att definiera på ett generellt plan, varför jag inte kan ge dig ett tydligare svar.

Nedan hittar du lagarna som jag har hänvisat till i mitt svar.

Sambolagen. Samäganderättslagen.

Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Vänligen,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll