Försäkring och uppsåtliga brott

2016-06-12 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Jag kikar på en försäkring och i försäkringsvillkoren står det följande: "Försäkringen gäller inte för tvist, mål eller ärende som gäller för skadestånd eller annat anspråk mot försäkringstagaren på grund av gärning som föranlett misstanke om eller åtal för brott som kräver uppsåt för straffbarhet". Vad menas med just "kräver uppsåt för straffbarhet"? Vilken typ av brott gäller detta? Ibland finns det ju lagar och regler som man ej vet om, betyder detta att om dessa då bryts så gäller ej denna försäkring?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

De handlingar som anses brottsliga enligt svensk lag återfinns i Brottsbalken (BrB). Det finns huvudsakligen två typer av brottsliga gärningar; uppsåtliga och oaktsamma.

Att en person agerat med uppsåt innebär att personen begått ett brott med vilja, i syfte att uppnå den följd som inträffar. Att en person agerat oaktsamt innebär att personen istället har handlat på ett sätt som avviker från vad en normalt aktsam person skulle ha gjort.

Man kan bli dömd för ett brott trots att man inte visste om att handlingen stred mot svensk lag, detta eftersom okunnighet som utgångspunkt inte utgör en ursäkt. Det är upp till varje medborgare att känna till lagen. Dock finns en ansvarsfrihetsgrund för straffrättsvillfarelse i BrB 24:9. Det krävs då att kungörandet av den aktuella bestämmelsen har skett felaktigt eller att det föreligger en annan orsak som anses uppenbart ursäktlig. Denna paragraf ska tillämpas mycket restriktivt och kraven i paragrafen är höga vilket leder till att den sällan används.

Utgångspunkten i Brottsbalken är att endast de gärningar som begås med uppsåt är brottsliga. Undantagsvis så är även oaktsamma gärningar brottsliga då det särskilt står i paragrafen, se BrB 1:2 st. 1.

Exempel på brott som enligt Brottsbalken kräver uppsåt för att vara straffbart är mord (BrB 3:1), misshandel (BrB 3:2), stöld (BrB 8:1) och bedrägeri (BrB 9:1). En person kan alltså inte dömas för mord om gärningen inte skett med uppsåt.

Exempel på oaktsamma brott är vållande till annans död (BrB 3:7), vållande till kroppsskada (BrB 3:8) och allmänfarlig vårdslöshet (BrB 13:6). Om en person orsakat en kroppsskada på en annan person med uppsåt så kan personen inte dömas för vållande till kroppsskada, utan döms istället för misshandel.

Detta innebär att om du begår ett uppsåtligt brott, såsom stöld, så kommer den försäkring som du kikar på inte att täcka de kostnader som uppstår i ett ev. skadeståndsmål eller annat anspråk som riktas mot dig på grund av det brottet. Däremot om du begår ett oaktsamhetsbrott såsom vållande till kroppsskada, genom att ex. knuffa till en person som då till din förvåning ramlar väldigt illa och bryter benet, så kommer ev. kostnader för en tvist i domstol rörande just det brottet att täckas av försäkringen. Detta eftersom det brott som du begått inte skedde med uppsåt.

Har du fler frågor är du välkommen att vända dig till Lawline igen!

Hoppas att mitt svar var till din hjälp.

Vänliga hälsningar

Josefine Rembsgård
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2618)
2021-06-17 Hur länge syns en straffvarning i belastningsregistret?
2021-06-13 Påverkar prick i registret min framtid?
2021-06-06 Hur länge finns villkorlig dom och dagsböter kvar i belastningsregistret?
2021-05-31 Falsk angivelse eller falsk tillvitelse?

Alla besvarade frågor (93198)