FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott26/04/2022

Förs uppgift om ordningsbot in i belastningsregistret?

Hej! Idag blev jag tagen för fortkörning vid en hastighetskontroll med laser. Jag kom lite för fort i en nedförsbacke, och polisen mätte hastigheten till 53 km/h där hastighetsbegränsningen var 40 km/h. Jag erkände direkt och kommer att få 2400 kr i böter. Det jag undrar nu är vad som kommer hända härnäst… jag är 18 år och har haft körkort i 6 månader. Kommer jag att få en prick i något register och i sådana fall hur länge kommer den att ligga kvar? Kommer jag att kunna söka jobb även om jag är dömd? Vad händer om jag blir tagen för fortkörning ännu en gång, eller något annat slags brott? Hur påverkar detta mitt liv och mitt körkort? Tacksam för svar! MVH

Lawline svarar

 Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta om uppgift om ordningsbot förs in i belastningsregistret och, i så fall, hur länge den kommer att finnas där. Jag förstår den vidare som att du vill veta vilka konsekvenser din fortkörning kan komma att få för ditt körkort. Bestämmelser om ordningsbot finns i rättegångsbalken (1942:740), bestämmelser om belastningsregistret finns i lag (1998:620) om belastningsregister och bestämmelser om körkort och körkortsingripande finns i körkortslagen (1998:488). Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.

Vad är en ordningsbot? 

En ordningsbot kan liknas vid en typ av böter som kan utfärdas direkt av en polisman (48 kap. 1 § rättegångsbalk (1942:740)). Ett föreläggande om ordningsbot kan endast utfärdas för brott som har penningböter i straffskalan och som den misstänkte har erkänt (48 kap. 13 och 15 §§ rättegångsbalk (1942:740)). Genom att godkänna ett föreläggande erkänner den misstänkte den brottsliga gärningen och godtar det förelagda straffet (NJA 1994 s. 254). Eftersom du har erkänt brott på plats, direkt till en polisman, innebär detta, förmodligen, att du har erkänt en ordningsbot.

När ett föreläggande om ordningsbot har godkänts gäller det som en lagakraftvunnen dom (48 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalk (1942:740)). Detta innebär att den inte kan överklagas. Under vissa förutsättningar är det, emellertid, möjligt att få föreläggandet undanröjt genom användande av särskilda rättsmedel (59 kap. 6 och 10 §§ rättegångsbalk (1942:740)). För att klaga på ett föreläggande om en ordningsbot måste man därför göra en klagan till tingsrätten i särskild ordning.

En sådan klagan måste göras skriftligen till tingsrätten inom ett år från det att någon åtgärd för verkställighet av föreläggandet företogs hos den misstänkte (59 kap. 7 och 10 §§ rättegångsbalk (1942:740)). Vidare krävs det att särskilda omständigheter föreligger (59 kap. 6 och 10 §§ rättegångsbalk (1942:740)). För att föreläggandet ska undanröjas krävs det att (1) godkännandet inte kan anses som en giltig viljeförklaring, (2) att det vid ärendets behandling har förekommit sådant fel, att föreläggandet bör anses ogiltigt eller (3) att föreläggandet av annan anledning inte överensstämmer med lag. Det ska dock påpekas att det kan vara svårt att nå framgång med en sådan klagan.  

Vilka uppgifter förs in i belastningsregistret? 

Belastningsregistret är ett register som innehåller uppgifter om diverse "belastningsuppgifter" (2 § lag (1998:620) om belastningsregister). Belastningsregistret innehåller bland annat uppgifter om domar, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har ålagts som påföljd för brott (3 § lag (1998:620) om belastningsregister). Observera att dessa uppgifter gallras, det vill säga tas bort, efter hand. När de gallras beror på vilken typ av uppgifter det rör sig om. Vad gäller uppgifter om böter gallras sådana uppgifter fem år efter föreläggandet av ordningsboten (17 § nionde punkten lag (1998:620) om belastningsregister).

Observera dock att det i händelse av nya anteckningar (det vill säga tillkomsten av, exempelvis, en ny dom) i registret innan en tidigare uppgift har hunnit gallras innebär att ingen av uppgifterna ska gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret (18 § lag (1998:620) om belastningsregister). Den längsta tiden en uppgift kan finnas kvar i belastningsregistret är, i sådana fall, tjugo år. Detta gäller emellertid inte om den nya uppgiften rör penningböter. Med andra ord så påverkar inte penningböter gallringstiden för andra uppgifter. 

När kan ett körkortsingripande bli aktuellt? 

I samband med en trafikförseelse kan ett körkortsingripande göras. Ett körkortsingripande kan utgöras av återkallelse av körkortet, varning eller att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås (5 kap. 1 § körkortslagen). En återkallelse av körkort beslutas av Transportstyrelsen och kan bli aktuell vid en rad situationer, bland annat, överskridande av högsta tillåtna hastighet (5 kap. 3 § fjärde punkten körkortslagen). Detta innebär att det, eventuellt, kan bli aktuellt med ett körkortsingripande i ditt fall. Skulle detta komma att bli aktuellt i ditt fall så kommer du att informeras om detta av Transportstyrelsen (se för vidare information Transportstyrelsens hemsida här).

I det fall en körkortsåterkallelse blir aktuell ska en spärrtid bestämmas (5 kap. 6 § körkortslagen). Spärrtiden är den tidsperiod under vilken ditt körkort är återkallat. Spärrtiden bestäms av Transportstyrelsen och ska vara lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § andra meningen körkortslagen). Spärrtidens längd kommer att bero på trafikbrottet, ditt behov av körkort, tidigare trafikförseelser med mera. 

Observera dock att det för nya körkortsinnehavare löper en prövotid på två år (körkortslagen, 3 kap. 18 §). I det fall körkortet återkallas inom denna prövotid krävs det både ett körkortstillstånd och avläggande av ett godkänt förarprov för att ett nytt körkort ska utfärdas (körkortslagen, 5 kap. 15 §). Huruvida du behöver göra ett nytt förarprov beror således på vilken spärrtid återkallelsen av ditt körkort är kombinerad med och huruvida en prövotid gäller för körkortet. Du kan läsa mer om detta på Transportstyrelsens hemsida här.

Vad gäller i ditt fall? 

Du har förmodligen godkänt ett föreläggande av ordningsbot. Ett föreläggande av en ordningsbot gäller, sedan det har godkänts, som en dom som har vunnit laga kraft. Detta innebär att det kommer att föras in i belastningsregistret. Där kommer det att vara kvar i fem år. I den mån du, i efterhand, vill klaga på föreläggandet så har du en möjlighet att ta till särskilda rättsmedel för att få detta undanröjt. Detta kräver dock att vissa särskilda förutsättningar föreligger. Därtill ska det nämnas att det i samband med en fortkörning kan bli aktuellt med ett körkortsingripande. Detta skulle, eventuellt, kunna leda till att ditt körkort återkallas. Huruvida ett körkortsingripande kan komma att bli aktuellt i just ditt fall kan jag dock inte uttala mig om.

Jag hoppas att du har fått ett, åtminstone någorlunda hjälpsamt, svar på din fråga. I det fall jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma. I den mån du vill ha mer information rörande föreläggande av ordningsbot eller om belastningsregistret så kan du även läsa vidare på polisens hemsida (se för information om föreläggande av ordningsbot här och för information om belastningsregistret här och här).

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”