Förolämpning att bli jämförd med Hitler?

Jag blev under ett trepartsamtal, där jag, min handledare och min lärare på högskolan satt med, jämförd med Hitler av min högskolelärare, detta i samband med att jag lett ett bildpass under min vfu/praktik som en del av min lärarutbildning. Enligt min uppfattning skulle detta kunna falla under ärekränkning eller en grov förolämpning. Kan detta leda till ett åtal? Detta samtalet har satt mentala spår/spöken i huvudet hos mig som jag inte tycker passar in på den person som jag dagligen visar upp för allmänheten, nämligen att jag skulle kännas som en form av tyrann.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt min analys föreligger inget brott. Motiveringen kan du läsa nedan.

Ärekränkning är i sig inget brott utan namnet på den brottskategori i vilken förolämpning – jämte förtal – ingår. Förolämpning är det enda brott din högskolelärare (hädanefter kallad L) kan tänkas ha begått. Vad säger då lagen om förolämpning? Brottet regleras i 5 kap. 3 § brottsbalken och har följande utformning: "Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes […] för förolämpning […]."

Den första frågan vi måste ställa oss är alltså om att bli jämförd med Hitler kan utgöra förolämpning i brottsbalkens mening. Innehållet i jämförelsen är avgörande för svaret på frågan. Den enda kännedom jag har är en vag uppfattning om i vilket sammanhang jämförelsen gjordes, vilket inte räcker för att besvara frågan. Jag väljer ändå att gå vidare i min analys. Eftersom du angett att du blivit jämförd med – snarare än utsatt för rena skällsord med anspelning på – Hitler, måste jag utgå ifrån att det rör sig om en beskyllning. Det är dock inte helt säkert att det föreligger en beskyllning i lagrummets mening. Vare sig lagrummet, förarbetena till lagen eller rättspraxis har gett mig några svar på vad som krävs för att ett påstående ska kallas för beskyllning. Om L sagt att "det du gjorde där och då känns precis som något Hitler skulle göra" kan det sagda nog inte kallas för en beskyllning, medan något i stil med "du är precis som Hitler" antagligen kan det. Det står i vart fall klart att anspelningar på Hitler och nazismen kan leda till ansvar för förolämpning. I rättsfallet NJA 1994 s. 557 dömdes den åtalade för förolämpning sedan han till två polismän sagt "era jävla as, jag hatar er, era jävla fascistjävlar".

Det finns dock en viktig skillnad mellan NJA 1994 s. 557 och ditt fall. I förarbetena till lagrummet anges det att det för straffansvar för förolämpning krävs att "gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet". Om så varit fallet ska avgöras utifrån förhållanden i det enskilda fallet. Vad som kan tas in i bedömningen är t.ex. din och L:s normala relation och språkbruk, om uttalandet framstår som ett opåkallat påhopp på dig etcetera. Vidare anges att "[u]ttalandet måste alltså på ett mer personligt plan kunna träffa den angripne, inte bara vara något som enligt en social norm rent allmänt kan anses som förargande och därför olämpligt att uttala till andra". Det är här det brister. Som jag uppfattar situationen har L med hjälp av jämförelsen till Hitler inte haft någon annan avsikt än att förklara för dig att du varit för sträng och auktoritär i din lärarroll. Det kan således inte sägas att jämförelsen varit ägnad att kränka din självkänsla eller värdighet. Jag ställer mig också tveksam till om uttalandet kan sägas ha träffat dig på "ett mer personligt plan". Uttalandet rörde en bedömning av dig som lärarpraktikant. Trots att jag inte betvivlar din passion för ditt framtida yrke tror jag inte att en domstol skulle bedöma att du av jämförelsen träffats på "ett mer personligt plan".

Mot bakgrund av det ovan anförda drar jag slutsatsen att inget brott begåtts. Anser du att jag har fel i min analys och vill gå vidare ändå bör du vara medveten om att förolämpning faller under så kallat enskilt åtal enligt 5 kap. 5 § brottsbalken. Det innebär att du – i motsats till vad som normalt är fallet – inte bara kan lämna in en polisanmälan och vänta på rättsskipningens biträde, utan måste själv se till att åtal väcks, samt sköta de bestyr som följer med åtalet.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Jesper EngRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”