Formkrav och preskriptionstid för skuldrevers

2017-09-30 i Skuld
FRÅGA
Hej. Enligt en skuldrevers skriven av min far och mor den 18/8-2008 så ska jag då betala en summa med amortering 1000 kronor i månaden till mor och far. Det har inte betalats något på skuldreversen sedan den skrevs.Min far gick bort den 12/6-2016 och reversen vart med i dödsboet till min mor som stod med på reversen innan med men den räknades in i dödsboet då jag fick erkänna reversen som skuld. Ingen ny revers är skriven med min mor så det finns bara den gamla reversen kvar skriven 18/8-2008. Inget har ändrats på den och min mor har inte krävt in pengarna för den heller. Dessutom är min mors personnummer missat på reversen med en siffra(fattas en siffra). I och med det så är min mors personnumret fel på reversen. Min fråga är då: Är skuldreversen ogiltig efter 10 år dsv. den 19/8-2018 på grund av preskriptionslagen först med tanke på att jag aldrig betalat något av skulden sedan den skrevs 18/8-2008 och för att min mor inte har skrivit en ny revers med mig efter pappas bouppteckning. Eller rent av att min mors person nummer inte stämmer. Är den ogiltig och faller ut då den 19/8-2018 och varför i så fall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framkommer inte helt klart av frågan, men jag utgår från att det finns ett verkligt skuldförhållande bakom skuldreversen. Jag kommer alltså i mitt svar utgå från att du faktiskt är skyldig din mor (och tidigare även far) pengar och att det därmed inte finns några problem med skuldreversen av den anledningen.

Tillämplig lag

Vad gäller reverser (skuldebrev i lagens terminologi) och fordringar överlag är den lag som tillämpas skuldebrevslagen. Angående preskriptions av fordringar är preskriptionslagen tillämplig lag. Därutöver kan även räntelagen aktualiseras.

Vad krävs för att en skuldrevers ska vara giltig?

Definitionen av en skuldrevers är en ensidig, till det yttre fristående, skriftlig utfästelse att erlägga ett penningbelopp. I lagen framkommer att den som utfärdar en skuldrevers är bunden av detta. I praktiken innebär detta att det måste kunna visas att det är den skuldsatte som upprättat reversen, alternativt att den upprättats med samtycke från henne/honom – detta visas enklas genom en underskrift från den betalningsskyldige. I övrigt finns det inga formkrav på vad en sådan utfästelse ska innehålla för att vara giltig; i princip räcker det att det framkommer vem det är som är skyldig någon annan pengar, samt vilken summa det rör sig om. Med detta sagt är det dock ur bevissynvinkel fördelaktigt om det finns med vissa personuppgifter, datum för betalning och utfärdande, samt underskrifter av parterna och ett vittne.

Hur preskriberas en skuld?

En skuld reglerad i en skuldrevers preskriberas, i likhet med fordringar överlag, som huvudregel tio år efter dess tillkomst (2 § första stycket preskriptionslagen). Detta gäller under under förutsättning att preskriptionsavbrott inte sker under perioden. Skulle preskriptionsavbrott ske börjar preskriptionstiden om (6 § preskriptionslagen).

Ett preskriptionsavbrott kan ske på flera olika sätt, exempelvis genom att den skuldsatte gör en avbetalning, erkänner skulden muntligt eller skriftligt, mottar en skriftlig påminnelse om skulden, eller på något annat sätt som räknas upp i (5 § preskriptionslagen).

Innebörden av att en fordran preskriberats är att den som tidigare haft rätt till pengarna (typsikt sett den som lånar ut pengar) inte längre har rätt att kräva ut dem av den skuldsatte (8 § första stycket preskriptionslagen). Preskriptionen innebär dock inte att fordringen helt försvinner eller blir ogiltig; efter preskriptionen kvarstår en så kallad naturlig fordran, vilken inte kan göras gällande rättsligt men likväl är giltig. Ett exempel på vad detta innebär i praktiken är att om den skuldsatte betalar av skulden efter att den preskriberats, har hen inte rätt att kräva tillbaka pengarna med motivet att det var en felbetalning och hen inte var skyldig att betala.

Bedömning av ditt fall

Den skuldrevers du beskriver utgör i lagens mening ett enkelt skuldebrev i och med att det är specificerat vem/vilka som har rätt till betalning (i detta fall din mor och tidigare även far). Som nämnt ovan saknas det vidare formkrav för att reversen ska anses giltig. För ditt fall innebär detta att en missad siffra i din mors personnummer inte ha någon betydelse för reversens giltighet.

Vad gäller preskription av skuldreversen är som ovan nämnt huvudregeln att fordran efter 10 år inte längre kan krävas ut. Du skriver i frågan att du fick erkänna skulden i samband med din fars bortgång den 12 juni 2016. Erkännandet är, oavsett om det var muntligt eller skriftligt, tillräckligt för att räknas som preskriptionsavbrytande, vilket innebär att en ny preskriptionstid började från och med det datum då du erkände skulden.

Svaret på din fråga blir alltså följande:

– En missad siffra i din mors personnummer inte har någon betydelse för reversens giltighet och din mors rätt att kräva dig på betalning.

– Skulden som kommer till uttryck i reversen kommer inte att ha preskriberats den 19 augusti 2018 i och med att preskriptionsavbrott skedde det datum du erkände skulden år 2016. Skulden till din mor kommer alltså preskriberas tidigast år 2026, under förutsättning att inget ytterligare preskriptionsavbrott sker.

I övrigt vill jag uppmärksamma att din mor, utöver skulden, kan ha rätt att kräva dig på ränta om du är sen med betalningen och ni inte avtalat om att ingen ränta ska utgå. Nedan följer därför en kort beskrivning av bestämmelserna kring detta.

Om inte något annat avtalats mellan parterna ska räntelagens bestämmelser gälla för en skuldrevers (6 § skuldebrevslagen & 1 § räntelagen). Ränta på en fordran ska enligt lagen inte utgå innan den tidpunkt då den skuldsatte är skyldig att betala tillbaka (2 § första stycket räntelagen). Det är alltså först när den skuldsatte är sen med betalning som ränta ska börja betalas, så kallad dröjsmålsränta. I praktiken innebär detta att ränta ska börja betalas från och med dagen efter att hela eller en del av skulden skulle betalas tillbaka enligt avtal (exempelvis ett betalningsdatum eller en amorteringsplan som framkommer av reversen) (3 § första stycket räntelagen). Om det inte är bestämt när skulden ska betalas tillbaka ska ränta betalas från och med 30 dagar efter att den som har rätt att kräva in pengarna framställt betalningskrav och därvid angett ett bestämt belopp samt upplyst om att ränt kommer krävas om betalning inte sker (4 § första stycket räntelagen).

Räntan är beroende av referensräntan som Riksbanken beslutar om. I nuläget, med en referensränta på -0,5 %, är dröjsmålsräntan 7,5 % årligen av den skuld som den skuldsatte är sen med att betala enligt stycket ovan. (6 & 9 § räntelagen).

Hoppas du fått svar på din fråga! Om inte eller om du har andra frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänliga hälsningar,

Malin Gustavsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (505)
2021-07-25 Vad kan jag göra om en person är skyldig mig pengar?
2021-07-12 Vad kan man göra när annan inte betalar sin skuld?
2021-06-23 Kan medgäldenär bli betalningsansvarig för hela det gemensamma förtäckningen?
2021-06-19 Kan jag begära att banken delar upp ansvaret för lånet när jag skiljer mig?

Alla besvarade frågor (94231)