Förmås betala annans tankning; bedrägeri och ocker

FRÅGA
Min bror har vid ett flertal tillfällen blivit övertalad att tanka EPA-traktorer för några tonårskillar med sitt bensinkort. Dessa killar säger att de ska swischa betalningen till min bror. Men min bror har inte Swisch, så det går inte att swischa honom. Men de har lurat min bror och de säger att pengarna ändå kommer in på hans konto. En av killarna känner vi till och jag har polisanmält och haft telefonförhör med polisen. Jag undrar vad de eller denna kille kan få för straff. Summan de hittills tankat för är ca 9500 kr.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga regleras av brottsbalken (BrB).

Lite beroende på omständigheterna, tänker jag främst på två olika brott som kan vara aktuella. Eftersom du talar om att de lurat din bror tänker jag att bedrägeri kan vara aktuellt, men eftersom också du talar om att de övertalathonom och att detta skett vid ett flertal tillfällen, tänker jag att det istället möjligen kan röra sig om ocker.

Bedrägeri begås, vad nu är aktuellt, genom att genom vilseledande förmå någon till handling som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde. Bedrägeri har alltså begåtts om tonåringarna genom att vilseleda din bror förmått honom att betala tankningen utan att de tänkt ersätta honom för detta. Det låter som att det är vad de gjort, när du talar om att de övertygat honom om att de kan swisha pengar trots att så inte är fallet. Straffet för bedrägeri är fängelse i högst två år (9 kap 1 § BrB).

Även ocker kan vara aktuellt, även om det är mer långsökt och egentligen inte passar in på din beskrivning annat än att just upprepningen i att detta skett – med samma lögn – många gånger får mig att tänka på en ganska typisk ockersituation. Ocker begås genom att vid avtal eller annan rättshandling utnyttja någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att bereda sig förmån, som står i uppenbart missförhållande till motprestationen eller för vilken motprestation inte ska lämnas. Om det är så att din bror på grund av exempelvis funktionsnedsättning är särskilt lättövertalad, och tonåringarna i vissa av fallen inte förmått din bror att betala med hjälp av lögnen om Swish, utan för att han är särskilt lättövertalad, utgör dessa gärningar istället ocker. Straffet för ocker är böter eller fängelse i högst två år (9 kap 5 § BrB).

Det är, som jag antydde ovan, möjligt att vissa att gärningar är att betrakta som bedrägeri, och andra som ocker. Gränsen mellan de två brotten kan i vissa fall vara hårfin, men jag tycker att du bör se de två brotten som kompletterar varandra och, för att utrycka mig slarvigt, täpper till varandras kryphål snarare än att fokusera på att det i vissa fall är svårt att avgöra vilka gärningar som faller under vilken brottsrubricering.

Min bedömning är att grovt bedrägeri eller grovt ocker inte är aktuellt. Vid bedömningen av om något utgör grovt bedrägeri eller ocker läggs stor vikt vid om det ekonomiska värdet varit betydande, eller om tillvägagångssättet varit särskilt hänsynslöst. Betydande värde brukar anses vara ungefär fem prisbasbelopp eller mer, vilket för år 2019 motsvarar totalt 237 000 kr.

Eftersom tonåringarna är unga, sätts deras straff lägre än det straff som getts någon som är 21 år eller äldre – ofta kallat ungdomsstraffrabatt (29 kap 7 § BrB). Jämfört med hur någon som är 21 år eller äldre bestraffas, bestraffas yngre personer för samma gärning schablonmässigt enligt följande:
– 15-åringar: 1/5 så hårt straff
– 16-åringar: 1/4
– 17-åringar: 1/3
– 18-åringar: 1/2
– 19-åringar: 2/3
– 20-åringar: 3/4

Jag hoppas att din polisanmälan leder till att din bror får tillbaka sina pengar och fortsättningsvis slipper bli lurad av tonåringarna!

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (365)
2020-05-30 Alternativ för att erhålla betalning vid möjligt bedrägeri
2020-05-29 Lån i annans namn - bedrägeri och urkundsförfalskning.
2020-05-29 Olagligt med spärrforcering på pendeltågsstationer?
2020-05-28 Är det brottsligt att köpa ett föremål som man vet är stulet?

Alla besvarade frågor (80617)