Förlängning av preskriptionstiden gällande skatteskuld

Preskription av skatteskuld

Jag har läst ett antal svar i denna fråga men det är ändå oklart - preskriptionstiden är fem år enligt 1982:188. Vad innebär det när det gäller preskriptionsavbrott, dvs att fordran aktualiseras exempelvis årligen? Jag förstår inte 10 §.

Enkelt uttryckt: Blir en fordran från Skatteverket preskriberad efter 5 år om inte preskriptionstiden förlängs av förvaltningsrätt?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Preskription av skattefordringar regleras i lag (1982:188) om preskription av skattefordringar (SPL).

Det stämmer att den ordinarie preskriptionstiden är 5 år på skatteskulder. Preskriptionstiden räknas från utgången av det kalenderår då den förföll till betalning (3 § SPL), dvs. om en fordran förföll till betalning i januari 2017 preskriberas fordran 31 december 2022. När det gäller fordran som har påförts enligt skatteförfarandelagen räknas preskriptionstiden från utgången av kalenderåret som fordran lämnades för indrivning (3 § stycke 3 SPL).

Preskriptionsavbrott på skattefordringar skiljer sig från preskriptionsavbrott på fordringar som regleras av Preskriptionslagen. När det gäller skattefordringar kan preskriptionstiden förlängas av förvaltningsrätten på ansökan av Skatteverket (7 § SPL) under vissa förutsättningar. En sådan förlängning kan ske om den skattskyldige:

1. saboterat indrivningen genom att ha gjort sig av med egendom i syfte att försvåra det allmännas möjligheter att få betalt
2. har hållit sig undan
3. saknat känt hemvist, eller
4. stadigvarande vistats utomlands

Om förlängning av preskriptionstiden beviljas av förvaltningsrätten förlängs preskriptionstiden med 5 år från utgången av det kalenderår som preskriptionen annars skulle ha inträffat (8 § SPL). Det är även möjligt att förlänga preskriptionstiden med ytterligare 5 år om det är påkallat från allmän synpunkt (8 § stycke 2 SPL).

Det finns också vissa preskriptionsförlängningar som sker automatiskt som när anstånd med betalning beviljats, beslut om företagsrekonstruktion eller beviljat betalningsuppskov av kronofogdemyndigheten (4 - 6 §§ SPL).

I 10 § förklaras själva innebörden av preskription, där det anges att när en skattefordran är preskriberad får åtgärder för att få betalt inte längre vidtas, t.ex. åtgärder som betalningsanmaning och utmätning. Undantaget är om fordringen före preskriptionstiden helt eller delvis säkerställts genom exekutiva åtgärder, då får åtgärden fullföljas.

Sammanfattningsvis är den ordinarie preskriptionstiden 5 år, men förlängning av preskriptionstiden kan ske genom att förvaltningsrätten förlänger preskriptionstiden på ansökan av Skatteverket. Om ingen förlängning av preskriptionstiden sker preskriberas skattefordringen efter 5 år. Om förlängning av preskriptionstiden beviljas av förvaltningsrätten förlängs preskriptionstiden med 5 år.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna AmbjörnRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Preskription av skatteskuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo